Kontakt na terapeuta Radovana Voříška z Nadace Podané ruce - vorisek@podaneruce.cz

  

 

 

FARNÍ LISTY Ze SLAVNOSTi SESLÁNÍ DUCHA SVATÉ - AKTUÁLNÍ 

Celý soubor ke stažení ZDE.

 

TÝDEN OD 19. 5. do 26. 5. 2024

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: pondělí svatodušní

čtvrtek: svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

BOHOSLUŽBY DOLNÍ BOJANOVICE

Seslání Ducha svatého

  

OZNÁMENÍ DOLNÍ BOJANOVICE

 
PŘÍLEŽITOST K SVÁTOSTI SMÍŘENÍ:

pondělí: 6:00-6:30;

úterý: 18:30-19:00;

středa: 17:30-18:00;

čtvrtek: 20:00-21:30;

pátek: 18:00-19:00.

  

NEDĚLE

- Dnes ve 14 hodin jste zváni ke krátké pobožnosti u kaple sv. Jana Nepomuckého (růženec začne tamtéž ve 13:30). Po pobožnosti bude v kostele následovat svátostné požehnání.

-  Dnes od 19:30(!) se bude na faře konat biblická hodina. Jste srdečně zváni.

 

Pondělí

- Májová pobiožnost bude v pondělí v 18 hodin.

- Budeme slavit pondělí svatodušní. Mše svaté budou ráno i večer (v 19 hodin).

 

úterý

- V úterý od 16:15 se bude ve farní stodole promítat zápas MS v hokeji Česko - Kanada.  

 

středa

-  Ve středu po mši svaté se uskuteční poslední příprava dětí a rodičů k prvnímu svatému přijímání.

-  Ve středu ve 20 hodin se sejdeme s těmi, kdo jsou ochotni pomoci s přípravou letošního farního dne, který se bude konat v neděli 23. června. Jako v minulých letech, je potřeba, aby se našlo alespoň 20 pomocníků. Ti, kteří nemohou ve středu přijít, ať se nahlásí o. Petrovi.

 

čtvrtek

- Ve čtvrtek se bude promítat čtvrtfinálový zápas MS v hokeji ve farní stodole.

-  Pokračují májové pobožnosti: ve čtvrtek v 19 hodin.

 

PÁTEK

-  V pátek po mši svaté (cca od 19:45) se bude konat společenství mládeže. Zváni jsou tentokrát středoškoláci i starší mládež. 

 

SOBOTA

 

-  V sobotu od 8 hodin proběhne v kostele pobožnost pro děti před 1. svatým přijímáním a pro jejich rodiče. Potom bude následovat nácvik a první svátost smíření dětí. Pamatujte na ně ve svých modlitbách.

 

-  V sobotu ve 12:30 si při mši svaté udělí svátost manželství Anna Bábíková, bydl. Dolní Bojanovice, a Matěj Karásek, bydl. Jablonec nad Nisou.

 

- V sobotu případné semifinále MS v hokeji ve farní učebně. Čas bude upřesněn.

Májová pobožnost bude v sobotu v 18 hod.

 

neděle

-  Příští neděli v 10 hodin přijmou naše děti poprvé Krista ve svatém přijímání. Jste na tuto slavnost srdečně zváni. Přední část kostela nechte volnou pro děti a jejich rodiny.

 

OSTATNÍ OZNÁMENÍ

-  Mladí (15-30 let), kteří touží prohloubit svou víru, jsou zváni od 5. do 7. července na eucharistické setkání do Španělska. Celá akce je zdarma, platit se bude jen letenka. Hlásit se můžete nejpozději do příští neděle Leoně Jordánové na její mai: leona.jordanova9@gmail.com .

-  Pobyt v Roháčích pro dospělé se letos uskuteční od neděle 11. do pátku 16. srpna. Zájemci ať se zapisují v sakristii. Roháče pro mládež jsou zcela obsazené. Ti, kteří chtěli jet letos, a nedostalo se na ně, se mohou zapisovat taktéž v sakristii – dostanou přednost příští rok.

 

BOHOSLUŽBY JOSEFOV

neděle 19. 5. v 8:30 – na poděkování za 80 let života a za živou rodinu

pondělí 20. 5. v 18:00 – za dary Ducha svatého pro naše rodiny a pro naši farnost

čtvrtek 23. 5. v 18:00 – za + Josefa Zálešáka a za živou rodinu

neděle 26. 5. v 8:30 – na poděkování za dar života, za + rodiče a sourozence a za živou rodinu

 

OZNÁMENÍ JOSEFOV

- Májové pobožnosti se konají v neděli ve 14 hodin a ve všední dny v 18 hodin.

- Zítra – na pondělí svatodušní – bude v Josefově sloužena mše svatá v 18 hodin.

- Svátost smíření: ve čtvrtek přede mší svatou.

- Ve čtvrtek po mši svaté (cca od 18:30) jste zváni na prosebný průvod do polí.

 

BOŽÍ SLOVO NA TÝDEN:

 
TEXTY TÉTO NEDĚLE(slavnost seslání Ducha svatého):  

1. čt.: Sk 2,1-11  Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit.

Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: „Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“

 

2. čt.: Gal 5,16-25  Ovoce Ducha.

(Bratři!) Žijte duchovně, a nepropadnete žádostem těla. Tělo totiž touží proti duchu, a duch zase proti tělu. Mezi nimi je vzájemný odpor, takže neděláte, co byste chtěli. Jestliže se však necháváte vést Duchem, nejste už pod Zákonem. K jakým skutkům vede tělo, je všeobecně známo. Je to: smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlivost, hněvy, ctižádost, nesvornost, stranictví, závist, opilství, hýření a jiné takové věci. Řekl jsem vám to už dříve a říkám to (ještě jednou): lidé, kteří takovéto věci dělají, nebudou mít podíl v Božím království. Ale ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Proti takovým věcem se nestaví žádný zákon. Ti, kdo (náležejí) Kristu Ježíši, ukřižovali svoje tělo i s jeho vášněmi a žádostmi. Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme!

 

ev.: Jan 15,26-27; 16,12-15  Duch pravdy uvede vás do celé pravdy.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“

 

Texty příští neděle (Slavnost Nejsvětější Trojice):  

1. čt.: Dt 4,32-34,39-40  Je to Hospodin. Bůh nahoře na nebi jako dole na zemi: není jiného Boha.

Mojžíš řekl lidu: „Ptej se dávných dob, které tě předcházely ode dne, kdy Bůh stvořil člověka na zemi, ptej se od jednoho konce nebes k druhému: stalo se někdy něco tak velkého nebo bylo něco podobného slyšet, aby nějaký národ slyšel hlas Boha, mluvícího z ohně, jako jsi slyšel ty, a zůstal naživu? … Uznej to dnes a uvaž v srdci: je to Hospodin, Bůh nahoře na nebi jako dole na zemi; není jiného boha. Zachovávej jeho nařízení a jeho příkazy, které ti dnes přikazuji, abys byl šťastný ty a tvoji synové po tobě, abys dlouho žil na zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává navždy.“

 

2. čt.: Řím 8,14-17  Dostali jste ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: Abba, Otče!

Bratři! Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: „Abba, Otče!“ Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch svatý, že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi...

 

ev.: Mt 28,16-20  Křtěte je ve jménu Otce,i Syna i Ducha svatého.

Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“

 

Pojem Nejsvětější Trojice nastiňuje více míst Nového zákona, jako např. závěr dnešního evangelia. Zvláště v Janově evangeliu vidíme, že pojem Trojice odvozujeme z popisovaných vazeb mezi Otcem, Synem a Duchem. Z toho plyne, že základní vlastnost Boha je vztah. Bůh žije z nekonečně milujícího vztahu mezi Bohem Otcem a Bohem Synem a z této lásky „vyzařuje“ Duch svatý. Bůh Otec nikdy nepřestal naprosto milovat Syna a také Syn nikdy nepřestal milovat Otce. Je třeba se vzdát pokřivených teorií, kde Ježíš smiřuje člověka s Otcem tím, že si na něm Bůh Otec vylije hněv za hříšné lidstvo. Opak je pravdou. Otec miluje Syna tak, že by pro něj udělal cokoli, a podobě i Syn. A právě Bůh Syn se pro lásku k Otci stává člověkem. A Bůh Otec s nesmírnou bolestí připustil, že milovaný Syn se vydal na cestu záchrany člověka za cenu sebeobětování. Tato bolest Otce je jeho oběť, dar člověku. Ale právě pro vzájemnou lásku Otce a Syna žádná smrt nemůže přerušit vztah proudící mezi osobami Trojice. A do tohoto místa žáru lásky je nyní pozván každý člověk, který přijal Krista.

 

 

 

FOTOGALERIE

 

birmovani2024
Biřmování 2024

 

Archiv fotogalerie

 

 

dary

 

Jak pulsujeme

 
 
 
QR_platbaČÍSLO farního ÚČTU:
1440477309/0800.
VELKÉ DÍKY ZA PŘÍSPĚVKY PRO NAŠI FARNOST.

 

 

Charita SBÍRKA PRO RODINY,

 KTERÉ SE OCITLY V NOUZI

Na tento účel můžete přispět na účet 35-8972550257/0100.

Kontakt: Jana Šupálková, tel. 737 234 077,
e-mail: jana.supalkova@hodonin.charita.cz

Za Vaše příspěvky moc děkujeme.

 

 

Pozvánky 

 

Klub maminek_logo  

 

kliknutím ma logo se dostanete na             facebookovou skupinu

 

 

 

 

 

 

 poster JEMJ

 

 

 

1 online návštěvník

6 návštěv dnes

1005 návštěv tento týden

200956 návštěv celkem