Kontakt na terapeuta Radovana Voříška z Nadace Podané ruce - vorisek@podaneruce.cz

 

 
SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE 2023 V LISABONUWYD Lisabon 2023

 

PREZENTACE S FOTKAMI - ZDE 
VIDEO Z POBYTU NAŠÍCH MLADÝCH - ZDE 
POZDRAV NAŠICH POUTNÍKŮ NA TV NOE - ZDE (NA KONCI, ČAS 19:00)

 

 

farní listy z 34.  neděle v mezidobí - aktuální 

Celý soubor ke stažení ZDE.

 

TÝDEN OD 26. 11. do 3. 12. 2023

SVÁTKY V TÝDNU:

čtvrtek: svátek sv. Ondřeje, apoštola

Příští neděli začíná nový liturgický rok. Nedělní čtení budou z cyklu B.

 

bohoslužby Dolní bojanovice

Krista Krále 23

 

Oznámení DOLNÍ BOJANOVICE

 
PŘÍLEŽITOST K SVÁTOSTI SMÍŘENÍ před 1. pátkem (možno už i k Vánocům):

pondělí: 6:00-6:30 (o. Václav Ventura);

úterý: 17:30-18:00 (o. Václav Ventura);

středa: 15:00 – děti po 1. svatém přijímání; dále 17:30-18:00;

čtvrtek: 19:30-21:30 (o. Pavel Fatěna, o. Pavel Kopeček, o. Pavel Lacina, o. Petr);

pátek: 17:00-18:00;

sobota: 7:00-7:30.

  

neděle

- Leona Jordánová nabízí k zakoupení své kalendáře, knihu pro děti po 1. svatém přijímání a další. Bude vám k dispozici dnes po sedmé mši svaté a po požehnání v přední sakristii; po desáté mši svaté buď venku nebo v přední sakristii (v závislosti na počasí).

-Dnes ve 14 hodin jste zváni do kostela ke svátostnému požehnání.

- Pokud někomu z dětí chybí některá ze středečních samolepek, může je dosat dnes (i další neděle) v sakristii po svátostném požehnání.

- Odjezd na duchovní obnovu pro maminky do Břežan bude dnes v 17 hodin od fary.

- Pokud byste chtěli odeslat své mešní úmysly o. Josefu Pohankovi, můžete je ještě dnes zapsat v sakristii.

 

středa

- Od středy budou na stolku za lavicemi (případně i v sakristii) k dispozici brožurky Průvodce adventem.

- Při středeční mši svaté budou děti dostávat listy k vyplňování adventních předsevzetí. Později je mohou obdržet i po jiných mších svatých v sakristii.

 

pátek

- V pátek v 15 hodin se můžete v kostele pomodlit křížovou cestu. Po ní bude do mše svaté následovat tichá adorace.

-  V pátek při mši svaté bude mít přímluvy 1. skupina biřmovanců.

-  V pátek od 17 hodin a v sobotu dopoledne bude na faře k dispozici terapeut Radovan Voříšek. Na setkání s ním se můžete domlouvat na mailu vorisek@podaneruce.cz.

-  V pátek po večerní mši sv. (po půl sedmé) a v sobotu po ranní mši sv. (pozor – mše začne až v 7:30; přednáška začne po osmé hodině) proběhne adventní duchovní obnova, kterou povede o. Jiří Kaňa. Téma obnovy je Pane, ať vidím. Prosím, udělejte si čas. Pro všechny biřmovance je povinná páteční přednáška; sobotní pro ty, kteří nebyli na prázdninové akci.

-  Od pátku 1. 12. bude spuštěna křesťanská filmová streamovací platforma Filmana, kde můžete zhlédnout dobré filmy s duchovní tematikou. Více na: www.filmana.cz.  

 
sobota

-  Jednota Orel vás zve na výstavu rodinných betlémů a pohyblivého betléma Petra Hubáčka, která se uskuteční příští sobotu a neděli vždy od 15 do 18 hodin na orlovně. Betlémy můžete přinášet v pátek mezi 17. a 18. hodinou. Součást sobotní výstavy bude i tvoření adventních a vánočních výrobků.

-  V sobotu od 19 hodin proběhne na faře příprava biřmovanců. S vedoucími se sejdeme v 18:30.

 

neděle

-  Příští neděli na začátku všech mší svatých budou požehnány adventní věnce.

-  Příští neděli po požehnání (od 14:20) se ve farní učebně uskuteční setkání akolytů.

-  Příští neděli v 18:30 začne cyklus adventních biblických hodin. Při každé z nich (vždy v neděli) bude probíráno evangelium dané neděle.

 

OSTATNÍ OZNÁMENÍ

- Prosím ty, kteří přinášejí obětní dary, aby ke stolku s dary přišli už během přímluv.

- Nezapomeňme si stanovit vhodné adventní předsevzetí; pomozte v tom i dětem.

 

BOHOSLuŽBY JOSEFOV

neděle 26. 11. v 8:30 – za živou i + rodinu Lekavou a Půčkovu a za duše v očistci

čtvrtek 30. 11. v 18:00 – za Rudolfa Nesvadbu, manželku, rodiče a za živou rodinu

neděle 3. 12. v 8:30 – za Jaroslava  Macůrka, syna, rodiče a za živou rodinu

 

OZNÁMENÍ JOSEFOV

- Dnes se v Josefově koná sbírka na potřeby kostela

- Svátost smíření: ve čtvrtek přede mší svatou a při mši svaté (o. Pavel Lacina).

- Tento pátek v Josefově mše sv. nebude. Jste zváni na mši a na následující duchovní obnovu. Pokud by někdo měl zájem o společnou dopravu do Bojanovic a zpět, ať se dnes či ve čtvrtek zapíše v sakristii.

 

BOŽÍ SLOVO NA TÝDEN:

 
Texty této neděle (slavnost Ježíše Krista Krále):

1. čt.: Ez 34,11-12.15-17  Budu soudit mezi ovcí a ovcí, moje stádo!

    Tak praví Pán, Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase… Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě. Co se pak týká vás, moje stádo – tak praví Pán, Hospodin – budu soudit mezi ovcí a ovcí, mezi berany a kozly.“

 

2. čt.: 1 Kor 15, 20-26.28  Kristus odevzdá království Bohu Otci, aby byl Bůh všechno ve všem.

Bratři! Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: na prvním místě je Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až odevzdá své království Bohu a Otci a až zlomí (vládu) všech možných knížat, mocností a sil. On totiž musí kralovat, 'dokud mu (Bůh) nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám'. Jako poslední nepřítel pak bude zničena smrt. A až mu bude všechno podřízeno, tehdy se i sám Syn podřídí tomu, který mu všechno podřídil, aby byl Bůh všechno ve všem.

 

ev.: Mt 25,31-46   Posadí se na svůj slavný trůn a oddělí jedny od druhých.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: ‘Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.’ Spravedliví mu na to řeknou: ‘Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?’ Král jim odpoví: ‘Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.’ Potom řekne i těm po levici: ‘Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě… Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.’ A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“

 

Ježíš je král! Ale události světa stále znovu ukazují množství lidské zlovůle, bezduchost rozhodování i slepotu davů. Je tedy král? Jeho vláda není postavena na moci vojsk, rozkazech ani propagandě. Nevítězí násilím, jeho moc je v Duchu a v pravdě. Kolik lidí vysvobodil od prázdnoty života či z účasti na zlu. Někdo to zakusil v mládí, jiní po mnoha desetiletích. Ježíšova smrt a vzkříšení přemohly vládu smrti. Jednou – na konci časů – se to projeví v plnosti. Proto je Pán, Pán dějin i našeho osobního příběhu. Dnes je důvod chválit Boha za jeho vítězství.

 

Texty příští neděle (1. neděle adventní):

1. čt.: Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7 Kéž bys protrhl nebe a sestoupil!

 Ty, Hospodine, jsi náš otec; „náš vykupitel“ je tvoje dávné jméno. Proč jsi dopustil, Hospodine, že jsme zbloudili z tvých cest, že nám ztvrdlo srdce, abychom před tebou neměli bázeň? Usmiř se kvůli svým služebníkům, pro kmeny, které jsou ti vlastní! Kéž bys protrhl nebe a sestoupil! Před tvou tváří by se rozplynuly hory. Sestoupil jsi a před tvou tváří se rozplynuly hory. Od věků nikdo neslyšel, k sluchu nikomu neproniklo, oko nespatřilo, že by bůh, mimo tebe, tak jednal s těmi, kdo v něho doufají. Jdeš vstříc tomu, kdo s radostí jedná spravedlivě, těm, kdo na tvých cestách pamatují na tebe. Hle, ty ses rozhněval, protože jsme zhřešili, byli jsme v hříších stále. Budeme zachráněni? Byli jsme všichni jak poskvrnění, jak špinavý šat byl každý náš dobrý skutek. Zvadli jsme všichni jak listí, nepravosti nás unášely jak vítr. Nikdo nevzýval tvé jméno, nikdo se nevzchopil, aby se k tobě přivinul, neboť jsi před námi skryl svoji tvář, nepravosti jsi nás vydal napospas. A přece, Hospodine, ty jsi náš otec! My hlína jsme – ty jsi nás hnětl, dílo tvé ruky jsme všichni!

 

2. čt.: 1 Kor 1,3-9  Čekáme, až přijde náš Pán Ježíš Kristus.

Bratři! Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Neustále za vás děkuji svému Bohu pro Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši. Neboť v něm jste v každém ohledu získali bohatství všeho druhu, jak v nauce, tak v poznání. Vždyť přece svědectví o Kristu bylo u vás jako pravé dokázáno, takže nejste pozadu v žádném Božím daru; jen ještě musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. On vám také dá, že vytrváte až do konce, takže budete bez úhony v onen den našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, a on vás povolal k tomu, abyste měli společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem!

 

ev.: Mk 13,33-37   Bděte: nevíte, kdy přijde pán domu.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!“

 

V Markově evangeliu ukončuje Ježíš své veřejné vystoupení výzvou: „Bděte!“ V pěti závěrečných verších výzva zaznívá hned třikrát. Pán z podobenství svěřil služebníkům příslušný úsek práce a moc či autoritu, aby své úkoly mohli plnit. Zvláštní důraz je položen na vrátného, u něj nejvíce záleží, aby na stráži neusnul. Mnohým z nás se vícekrát stalo, že jsme „usnuli na vavřínech“. Kristus těsně před svým zatčením burcuje, aby jeho následovníci nežili v naivním pocitu, že je všechno v klidu, že oni nenesou odpovědnost, že oni nemusejí nic... Ježíš nevolá po strachu, ale po připravenosti.

 

 

 

 

dary

 

Jak pulsujeme

 
 
 
QR_platbaČÍSLO farního ÚČTU:
1440477309/0800.
VELKÉ DÍKY ZA PŘÍSPĚVKY PRO NAŠI FARNOST.

 

 

Charita SBÍRKA PRO RODINY,

 KTERÉ SE OCITLY V NOUZI

Na tento účel můžete přispět na účet 35-8972550257/0100.

Kontakt: Jana Šupálková, tel. 737 234 077,
e-mail: jana.supalkova@hodonin.charita.cz

Za Vaše příspěvky moc děkujeme.

 

 

Pozvánky 

 

Klub maminek_logo  

 

kliknutím ma logo se dostanete na             facebookovou skupinu

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1 online návštěvník

75 návštěv dnes

626 návštěv tento týden

174996 návštěv celkem