OD pondělí 23. 11. BUDE MOŽNÉ SLAVIT MŠE SVATÉ A KONAT JINÉ POBOŽNOSTI s účastí do 20 věřících (pozor změna!).
MŠE SVATÉ – I VE VŠEDNÍ DNY – BUDOU i nadále VYSÍLÁNY PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU NA YOUTUBE KANÁLU FARNOSTI - ZDE a také RUBRIKA ON-LINE BOHOSLUŽBY.
 
Redakční rada farní Cesty připravila ANKETU, která se týká osobního, rodinného a duchovního prožívání součásné situace spojené s epidemii Covid-19.
Prosíme, abste se do této ankety zapojili - může to být inspirace pro druhé do dalšího období. Odkaz na anketu - ZDE.
Prosíme o odpovědi do pondělí 30. 11. 2020. Předem velké díky!

 

farní listy z KRISTA KRÁLE - aktuální 

Celý soubor ke stažení ZDE.

TÝDEN OD 22. 11. do 29. 11. 2020

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: památka sv. Klementa I. papeže a mučedníka (I.-II. stol.)

úterý: památka sv. Ondřeje Dung Laca a druhů, mučedníků (XIX. stol.)

středa: památka sv. Kateřiny Alexandrijské, mučednice (III.-IV. stol.)

neděle: 1. neděle adventní – začátek nového liturgického roku (nedělení cyklus B)

bohoslužby Dolní bojanovice

KRISTA KRÁLE 2020

Oznámení DOLNÍ BOJANOVICE

- Velké díky také za příspěvky pro naši farnost (z důvodu výpadku sbírek).
   Číslo farního účtu: 1440477309/0800.

 

- Farní knihovna bude dnes i o dalších nedělích otevřená od 14:15 do 15:30.

- Mší svatých se nyní může účastnit maximálně 20 věřících – zváni jsou ti, kterých se týká dany mešní úmysl. Čtvrteční adorace i sv. smíření budou probíhat jako obvykle (pozor: do 20:45). Mše sv. v neděli i ve všední dny budou nadále vysílány prostřednictvím internetu (okno „online bohoslužby“). Prosím, snažme se i „domácí“ mše sv. (zvl. v neděli) prožívat soustředěně a bez jiných činností.

- Pokud bude potřeba někomu udělit svátost nemocných, neodkládejte to a ozvěte se o. Petrovi co nejdříve, je lépe svátost udělit doma, do nemocnice se dnes dostává velmi obtížně.

- Příští neděli po desáté mši sv. budou požehnány adventní věnce. Můžete je přinést od 9:00 do 9:50 před oltář a odnést si je po skončení mše svaté spolu s přijetím sv. přijímání.

- Příští nedělí začíná advent. Nezapomeňte na adventní předsevzetí; pomozte v tom i dětem. Listy pro vyplňování adventních předsevzetí budou mít děti k dispozici v kostele i na webových stránkách.

- Do konce listopadu lze získat plnomocné odpustky.   

- Biskup Vojtěch se k nám obrací s touto výzvou: Na čtyři středy (11., 18. a 25. 11. a 2. 12.) vyhlašuji v brněnské diecézi dobrovolný citelný půst za ukončení pandemie, k němuž můžeme přidat také almužnu na nějaký dobrý účel, to vše ve spojení s modlitbou. Půst budu prožívat s každým, kdo se připojí.

- Nabídka Centra pro rodinu Hodonín: • Ve středu se koná online přednáška na téma Vztek dítěte a jeho zvládání. Více na: markovicova@cprhodonin.cz .

- Redakční rada farního časopisu Cesta připravila anketu, která se týká osobního, rodinného i duchovního prožívání současné situace spojené s epidemií Covidu. Prosím, abyste se do této ankety zapojili – může to být inspirace pro druhé do dalšího období. Odkaz na anketu najdete na farních stránkách i ZDE. Prosíme o odpovědi do pondělí 30. 11. 2020. Předem velké díky.

 

Podávání svatého přijímání v kostele:

neděle: po „desáté“ mši sv., dále ve 14:00, v 17:00 a v 18:00;

pondělí: po ranní mši sv. a v 17:00;

úterý, středa, pátek: v 8:00, v 17:00 a po večerní mši sv.;

čtvrtek: po ranní mši sv., v 17:00 a po adoraci (20:45);

sobota: po ranní mši sv. a v 17:00.

Při svatém přijímání zachovávejte potřebné rozestupy a v kostele se dlouho nezdržujte. Využijte aspoň jedenkrát za týden některou z těchto příležitostí; velmi k tomu zvu naše biřmovance i ostatní mladé

 

Příležitost ke svátosti smíření

úterý: 17:30-18:00;

středa: 17:30-18:00;

čtvrtek: 19:30-20:45;

pátek: 17:00-18:00;

sobota: 6:00-6:30

 

BOHOSLuŽBY JOSEFOV

čtvrtek 26. 11. v 18:00 – na poděkování za dar života a za živou rodinu

neděle 29. 11. v 8:30 – na dobrý úmysl

 

OZNÁMENÍ JOSEFOV

- Podávání sv. přijímání: dnes: 14:30; čtvrtek a příští neděle: po mši svaté.

- Příležitost ke svátosti smíření bude v Josefověve čtvrtek přede mší svatou

 

BOŽÍ SLOVO NA TÝDEN:

Texty této neděle (Slavnost Ježíše Krista Krále):

1. čt.: Ez 34,11-12.15-17  Budu soudit mezi ovcí a ovcí, moje stádo!

    Tak praví Pán, Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase… Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě. Co se pak týká vás, moje stádo – tak praví Pán, Hospodin – budu soudit mezi ovcí a ovcí, mezi berany a kozly.“

2. čt.: 1 Kor 15, 20-26.28  Kristus odevzdá království Bohu Otci, aby byl Bůh všechno ve všem.

Bratři! Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu...

ev.: Mt 25,31-46   Posadí se na svůj slavný trůn a oddělí jedny od druhých.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: ‘Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.’ Spravedliví mu na to řeknou: ‘Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?’ Král jim odpoví: ‘Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.’ Potom řekne i těm po levici: ‘Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě… Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.’ A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“

Ježíš je král! Ale události světa stále znovu ukazují snadnost lidské zlovůle, bezduchost rozhodování i slepotu davů. Je tedy král? Jeho vláda není postavena na moci vojsk, rozkazech ani propagandě. Nevítězí násilím, jeho moc je v Duchu a v pravdě. Kolik lidí vysvobodil od prázdnoty života či z účasti na zlu. Někdo to zakusil v mládí, jiní po mnoha desetiletích. Ježíšova smrt a vzkříšení přemohly vládu smrti. Proto je Pán, Pán dějin i našeho osobního příběhu. Dnes je důvod chválit Boha za jeho vítězství.

Texty příští neděle (1. neděle adventní ):

1. čt.: Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7  Hospodine, kéž bys protrhl nebe a sestoupil!

Ty, Hospodine, jsi náš otec; „náš vykupitel“ je tvoje dávné jméno. Proč jsi dopustil, Hospodine, že jsme zbloudili z tvých cest, že nám ztvrdlo srdce, abychom před tebou neměli bázeň? Usmiř se kvůli svým služebníkům, pro kmeny, které jsou ti vlastní! Kéž bys protrhl nebe a sestoupil! Před tvou tváří by se rozplynuly hory... Od věků nikdo neslyšel, k sluchu nikomu neproniklo, oko nespatřilo, že by bůh, mimo tebe, tak jednal s těmi, kdo v něho doufají. Jdeš vstříc tomu, kdo s radostí jedná spravedlivě, těm, kdo na tvých cestách pamatují na tebe. Hle, ty ses rozhněval, protože jsme zhřešili, byli jsme v hříších stále. Budeme zachráněni? Byli jsme všichni jak poskvrnění, jak špinavý šat byl každý náš dobrý skutek… A přece, Hospodine, ty jsi náš otec! My hlína jsme – ty jsi nás hnětl, dílo tvé ruky jsme všichni!

2. čt.: 1 Kor 1,3-9  Ježíš Kristus vám dá, že vytrváte až do konce.

Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Neustále za vás děkuji svému Bohu pro Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši. Neboť v něm jste v každém ohledu získali bohatství všeho druhu, jak v nauce, tak v poznání. Vždyť přece svědectví o Kristu bylo u vás jako pravé dokázáno, takže nejste pozadu v žádném Božím daru; jen ještě musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. On vám také dá, že vytrváte až do konce, takže budete bez úhony v onen den našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, a on vás povolal k tomu, abyste měli společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem!

ev.: Mk 13,33-37  Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!“

Advent je časem očekávání, i když v současné atmosféře jde o dobu nesnadnou a náročnou. Vánoce, na které se máme připravit, nejsou v první řadě svátky hojnosti, ale svátky příchodu Božího Syna do lidské bídy a beznaděje, Světla vstupujícího do temnot. Advent je dobou „přicházení“ Pána, časem zvláštní milosti. Rozhodněme se letos nabídnout Bohu svůj prostor a čas, aby mohl vstoupit naplno i do našeho života.

 

 

 

 

 

Jak pulsujeme

 
ČÍSLO farního ÚČTU: 1440477309/0800.
VELKÉ DÍKY TAKÉ ZA PŘÍSPĚVKY PRO NAŠI FARNOST (Z DŮVODU VÝPADKU SBÍREK).

Charita SBÍRKA PRO RODINY,

 KTERÉ SE OCITLY V NOUZI

Pokud jste nestihli materiální sbírku před Obecním domem, můžete i nadále přispět na tento účel na účet:

35-8972550257/0100 - poznámka KORONA.

Kontakt: Jana Šupálková, tel. 737 234 077,
e-mail: jana.supalkova@hodonin.charita.cz

Za Vaše příspěvky moc děkujeme.

letak_pomoc detem

  

 

3 online návštěvníci

22 návštěv dnes

296 návštěv tento týden

20515 návštěv celkem