Exodus logo exodus 90 - podmínky najdete ZDE.

 

FARNÍ ŠTAFETA 90 DNÍ - PODMÍNKY A ZÁPISOVÉ ARCHY NAJDETE ZDE.

 

 

DÍKY ZA VAŠE PŘÍSPĚVKY PRO POTŘEBY FARNOSTI. ČÍSLO FARNÍHO ÚČTU: 1440477309/0800.

QR_platbaMŮŽETE PŘÍSPĚT I PŘES QR KÓD VE SVÉM MOBILNÍM BANKOVNICTVÍ - JE TŘEBA:
- VYPLNIT JEN ČÁSTKU
- ODESLAT PLATBU

 

MŮŽETE PŘISPÍVAT TÉŽ DO POKLADNIČKY ZA LAVICEMI U STOLEČKU. 

 

-  

farní listy ze 2. v mezidobí - aktuální 

Celý soubor ke stažení ZDE.

TÝDEN OD 16. 1. do 23. 1. 2022

 

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: památka sv. Antonína, opata

úterý: památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

pátek: památka sv. Anežky, panny a mučednice

 

bohoslužby Dolní bojanovice

2. v mezidobí

 

Oznámení DOLNÍ BOJANOVICE

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ:

pondělí: 6:00-6:30;

středa: 17:30-18:00;

čtvrtek: 20:00-21:30;

pátek: 17:30-18:00;

sobota: 6:30-7:00.

 
neděle

- Svátostné požehnání dnes začne v obvyklých 14 hodin.

- Po požehnání si děti mohou přijít pro obrázky zvířat, které jim chybějí.

- Po požehnání bude taktéž podáváno svaté přijímání.

- Do pokladničky u stolku za lavicemi můžete dnes naposledy přispět na školu Jeunesse-Lumiére.

- S muži, kteří se přihlásili/přihlásí k Exodu 90, se sejdeme na faře dnes v 17:30. S ženami se sejdeme taktéž dnes po večerní mši svaté (v 19:30).

 

pondělí

- Zítra bude znovu po roce možnost zahájit duchovně-asketickou aktivitu Exodus 90. Zájemci se mohou zapisovat v sakristii, případně rovnou přijít na dnešní setkání.

- Taktéž od zítřka začne podobně jako loni duchovní štafeta za duchovní a fyzické uzdravení naší země. Bude možné se zapisovat na na odkazu výše.

 

středa

- Seznam dětí, které nejpilněji chodily na roráty, bude zveřejněn ve středu.

 

čtvrtek

- Ve čtvrtek při adoraci (cca od 19:30) si v kostele naposledy můžete vyprosit Boží slovo na tento rok.

 

pátek

- V pátek při mši svaté bude mít přímluvy 3. skupina biřmovanců.

- V pátek po mši svaté (cca od 18:45) se bude konat společenství mládeže. Zváni jsou žáci ze 7., 8. a 9. tříd i starší mládež.

 

sobota

- V sobotu od 18 hodin proběhne znovu na faře příprava biřmovanců. S vedoucími se sejdeme v 17:15.

 

ostatní oznámení

- Za dva týdny – v sobotu 29. ledna – v naší farnosti po 4 letech začne kurz charismatické obnovy (pokud nedojde ke zpřísnění hygienických opatření). Zájemci se mohou zapisovat v sakristii.

- Prosíme ty, kdo by byli ochotni pomoci s úklidem fary či kostela, aby se zapisovali v sakristii.

- Prosíme muže, kteří jsou ochotni se zapojit do modlitby Živého růžence, aby se zapisovali v sakristii.

- Pokud by se děti chtěly podělit o sladkosti s dětmi z chudých rodin, mohou své dárky přinášet do příští neděle do sakristie.  

 

BOHOSLuŽBY JOSEFOV

neděle 16. 1. v 8:30 – za Emila Vnenčáka, syna, dvoje rodiče a za živou rodinu

čtvrtek 20. 1. v 18:00 – za + rodiče Netíkovy a za živou rodinu

neděle 23. 1. v 8:30 – za + rodiče Křížkovy a Bobákovy, za + dceru Mirku a za živou rodinu

 

OZNÁMENÍ JOSEFOV

- Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.  

- Při Tříkrálové sbírce se minulou neděli v Josefově vybralo 23.821,- Kč. Všem dárcům, koledníkům i organizátorům patří velké poděkování.

  

BOŽÍ SLOVO NA TÝDEN:

 
Texty této neděle (2. neděle v mezidobí):

1. čt.: Iz 62,1-5  Tu národy uvidí tvou spravedlnost a všichni Králové tvou slávu. 

Kvůli Siónu neumlknu, kvůli Jeruzalému neutichnu, dokud jeho spravedlnost nevzejde jak světlo, dokud se jeho spása nerozhoří jak pochodeň.Tu národy uvidí tvou spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Obdaří tě novým jménem, které určí Hospodinova ústa. Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce, královskou čelenkou v dlani svého Boha. Nebudeš se již nazývat „Opuštěná“ a tvá zem „Osamělá“. Tvým jménem bude „Mé zalíbení je v ní“ a jméno tvé země „V manželství daná“, neboť i v tobě zalíbil Hospodin a tvá země dostane muže. Jako se jinoch snoubí s pannou, tak se s tebou zasnoubí tvoji synové. Jako se raduje z nevěsty ženich, tak se tvůj Bůh zaraduje z tebe.

2. čt: 1 Kor 12,4-11  Projevy Ducha jsoudány každému, aby byl užitečný.

Bratři! Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jednomu totiž Duch dává dar moudrosti, jinému zas tentýž Duch poskytuje poznání, jinému se opět dostává víry od téhož Ducha, jiný zase má od téhož Ducha dar uzdravovat, jiný konat zázračné skutky, jiný promlouvat pod vlivem vnuknutí, jinému zase je dáno, aby dovedl rozeznávat, jakým duchem se co nese, jiný může mluvit rozličnými neznámými jazyky a jiný zase má dar, aby uměl vykládat, co tím jazykem bylo řečeno. To všechno působí jeden a týž Duch. On vhodně přiděluje každému zvlášť, jak chce.

ev.: Jan 2,1-11  Udělejte všechno, co  vám řekne.

Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už nemají víno.“ Ježíš jí odpověděl: „Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.“ Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování předepsanému u židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte džbány vodou!“ Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: „Teď naberte a doneste správci svatby!“ Donesli, a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří čerpali vodu, to věděli – zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle.“ To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj uvěřili.

Svatba – vysněná událost i obávaný krok. Okamžik, který proměňuje lidský život, protože člověk vstupuje do závazku. Nese mnoho jistot, je životodárný, ale přináší také nemalé starosti. Je radostí, startem nové fáze vlastního života. Svatba předpokládá rodinu, vztah, osobní a intimní společenství. A právě do těchto souvislostí vložil Ježíš podle svatého Jana začátek svého vystoupení. Jako by chtěl ukázat, jak velmi mu na manželství a rodině záleží. Něco zcela nového, závazného, ale především životodárného právě tady začíná.

 

Texty příští neděle (3. neděle v mezidobí):

1. čt.: Neh 8,2-4a.5-6.8-10  Četlo se v knize Božího zákona, a pochopili, co se četlo.  

Kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné muže i ženy a všechny, kdo byli schopni rozumět. Bylo to prvního dne sedmého měsíce. Četl z něho na prostranství před Vodní bránou od svítání do poledne před muži a ženami a přede všemi, kdo byli schopni rozumět. Všichni poslouchali knihu Zákona s napětím. Ezdráš, znalec Písma, stál na dřevěném výstupku, který pro ten účel zhotovili. Otevřel knihu před očima všeho lidu – stál totiž výše než všichni lidé – a když ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš velebil Hospodina, velikého Boha, a všechen lid odpověděl se zdviženýma rukama: „Amen, amen!“ Vrhli se na kolena a klaněli se Hospodinu až k zemi. Četlo se v knize Božího zákona, předkládali a vykládali ho, a tak pochopili, co se četlo. Místodržitel Nehemiáš a znalec Písma a kněz Ezdráš i levité, kteří poučovali lid, řekli všemu lidu: „Dnešní den je zasvěcen Hospodinu, vašemu Bohu, nebuďte smutní a neplačte!“ Všechen lid totiž plakal, když slyšeli slova Zákona. Ezdráš jim řekl: „Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte výslužky těm, kteří si nemohli nic připravit, neboť tento den je zasvěcen našemu Pánu. Nebuďte zarmouceni, neboť radost z Hospodina je vaše síla!“

 

2. čt.: 1 Kor 12,12-30  Vyjste Kristovo tělo a každý z vás jeho úd.

Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů, ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo – ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní – všichni jsme byli napojeni jedním Duchem. Ani tělo se přece neskládá z jednoho údu, ale z mnoha. Kdyby řekla noha: „Nejsem ruka, a proto nepatřím k tělu,“ proto ještě k tělu patří! A kdyby řeklo ucho: „Nejsem oko, a proto k tělu nepatřím,“ proto ještě k tělu patří! Kdyby bylo celé tělo jenom oko, kde by byl sluch? Kdyby bylo celé tělo jenom sluch, kde by byl čich? Takto však umístil Bůh každý z údů v těle, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jeden úd, kam by se podělo tělo? Takto však je sice mnoho údů, ale jenom jedno tělo. Oko tedy nemůže říci ruce: „Nepotřebuji tě!“, nebo zase hlava nohám: „Nepotřebuji vás!“ Spíše naopak: tělesné údy zdánlivě nejslabší jsou nejpotřebnější. A zrovna těm údům, které na těle pokládáme za méně ušlechtilé, právě těm v oblékání projevujeme větší pečlivost, a údy, za které se stydíme, tím slušněji se zakrývají, kdežto údy ušlechtilé takové ohledy nepotřebují. Bůh sestavil tělo tak, že se údům podřadnějším věnuje větší pečlivost, aby nenastal v těle nepořádek, ale aby se údy vzájemně staraly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy, jeli některý úd vyznamenán, všechny ostatní údy se s ním radují. Vy jste Kristovo tělo a každý z vás jeho úd. Bůh ustanovil, aby v církvi jedni byli misionáři, druzí proroky, třetí učiteli. Někteří dále mají moc dělat zázraky, jiní dar uzdravovat, pomáhat, řídit, mluvit rozličnými jazyky. Jsou snad všichni misionáři? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc dělat zázraky? Mají všichni moc uzdravovat? Mluví všichni jazyky? Umějí všichni ty řeči v neznámém jazyku pronesené vykládat?

 

ev.: Lk 1,1-4; 4,14-21  Dnes se naplnilo toto Písmo.

…Když se Ježíš vrátil v síle Ducha do Galileje, pověst o něm se roznesla po celém kraji. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby předčítal z Písma. Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: „Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.“ Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“

 

 

 

Jak pulsujeme

 
ČÍSLO farního ÚČTU: 1440477309/0800.
VELKÉ DÍKY TAKÉ ZA PŘÍSPĚVKY PRO NAŠI FARNOST (Z DŮVODU VÝPADKU SBÍREK).

 

 

Charita SBÍRKA PRO RODINY,

 KTERÉ SE OCITLY V NOUZI

Na tento účel můžete přispět na účet 35-8972550257/0100 - poznámka KORONA.

Kontakt: Jana Šupálková, tel. 737 234 077,
e-mail: jana.supalkova@hodonin.charita.cz

Za Vaše příspěvky moc děkujeme.

letak_pomoc detem

  

 

0 online návštěvníků

4 návštěvy dnes

994 návštěv tento týden

88379 návštěv celkem