Kontakt na terapeuta Radovana Voříška z Nadace Podané ruce - vorisek@podaneruce.cz

 

 
SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE 2023 V LISABONUWYD Lisabon 2023

 

PREZENTACE S FOTKAMI - ZDE 
VIDEO Z POBYTU NAŠÍCH MLADÝCH - ZDE 
POZDRAV NAŠICH POUTNÍKŮ NA TV NOE - ZDE (NA KONCI, ČAS 19:00)

 

 

farní listy z 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - aktuální 

Celý soubor ke stažení ZDE.

 

TÝDEN OD 24. 9. do 1. 10. 2023

SVÁTKY V TÝDNU:

úterý: památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků (2.-3. stol.)          

středa: památka sv. Vincence z Pauly, kněze (16.-17. stol.)

čtvrtek: slavnost sv. Václava, mučedníka, hlav. patrona českého národa (10. stol.)

pátek: svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

sobota: památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve (4.-5. stol.)

 

bohoslužby Dolní bojanovice

25. v mez. 23

 

Oznámení DOLNÍ BOJANOVICE

 
PŘÍLEŽITOST K SVÁTOSTI SMÍŘENÍ k hodům (už i k 1. pátku):

úterý: 17:30-18:00;

středa: 17:00-18:00;

čtvrtek: 15:00 – děti po prvním svatém přijímání; dále 16:30-17:30 (o. Pavel Kopeček, o. Petr); dále 19:30-21:30 (o. Pavel Fatěna, o. Pavel Kopeček, o. Petr);

pátek (zvláště pro chasu a mládež): 18:00-19:00;

sobota (zvláště pro chasu a mládež): 10:00-12:00.

  

neděle

- Dnes ve 14 hodin začne svátostné požehnání.

 

PONDĚLÍ

- Od zítřka se budou ve farním sklepě vybírat hrozny. Případným dárcům předem ze srdce děkuji. Prosíme, abyste nevyměňovali bedny, ale hrozny přesypávali do farních beden.

- Zkouška Svatováclavského sboru a orchestru - celý sbor a orchestr od 20 hodin v kostele.

 

úterý

- POZOR: Úterní mše sv. začne o hodinu dříve – už v 18 hodin.

- Po úterní mši sv. (asi od 18:40) bude o. Petr zapisovat úmysly na mše sv. na IV. čtvrtletí.

 

středa

-  Nadále prosím rodiče, případně prarodiče, abyste děti povzbudili účasti na středečních dětských mších svatých. Účastnit by se měli všichni třeťáci, také prosím, aby – pokud možno – na mši svatou přicházely i děti z 1. a 2. tříd, případně i mladší děti. Samozřejmě zvu i starší děti.

 

čtvrtek

-  Ve čtvrtek – na slavnost sv. Václava – budou mše svaté jako v neděli dopoledne (v 7:00 a v 10:00); večerní mše svatá nebude.

 

pátek

-  V pátek od 17 hodin a v sobotu dopoledne bude na faře k dispozici terapeut Radovan Voříšek. Na případném setkání s ním se domlouvejte prostřednictvím jeho mailu: vorisek@podaneruce.cz .

-  V pátek při mši svaté bude mít přímluvy 4. skupina biřmovanců.

- Zkouška Svatováclavského sboru a orchestru - celý sbor a orchestr od 20 hodin v kostele.

- Z pátku na sobutu se bude v rámci duchovní přípravy na hody konat celonoční adorace. Začne ve 22 hodin(!); zakončena bude v sobotu před ranní mší sv. Zapisujte se, prosím, na seznam v hlavním vchodu.

 

neděle

- Příští neděli budou mše svaté pouze dopoledne: v 7, v 8:30 a v 10 hodin. Příští ani následující neděli (na hodky) nebude večerní mše svatá.

 
ostatní oznámení

- Od 26.11. (neděle večer) do 28.11. (úterý večer) se bude v Břežanech konat duchovní obnova pro maminky. Všechny maminky bez rozdílu věku jsou zvány. Hlaste se p. Petře Blahové (tel.: 721 087 374).

Oblastní charita Hodonín děkuje za vaši štědrost při sbírce potravin a hygienických potřeb. Více na plakátech ve vchodu do kostela.

- Pokud jste mezi donátory fondu Puls, prosím, abyste příspěvek uhradili do konce října – potom už se počítá do příštího roku. V případě nejasností vám pomůže p. Karel Tomčala ( tel.: 608 641 141).

 

BOHOSLuŽBY JOSEFOV

neděle 24. 9. v 8:30 – za rodinu Lekavou, Půčkovu a za duše v očistci

čtvrtek 28. 9. v 8:30 – za Petra Bílka, manželku, dceru, syna a za duše v očistci

neděle 1. 10. v 8:30 – za Václava Trechu, dvoje rodiče a za živou rodinu

 

OZNÁMENÍ JOSEFOV

Oznámení: - Svátost smíření (už i k 1. pátku): ve čtvrtek od 18 do 19 hodin (o. Pavel Kopeček).

 

BOŽÍ SLOVO NA TÝDEN:

 
Texty této neděle (25. neděle v mezidobí):

1. čt.: Iz 55, 6-9  Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše.

Hledejte Hospodina, když je možné ho najít…!Ať přestane bezbožník hřešit, zločinec ať změní své smýšlení; ať se obrátí k Hospodinu a on se nad ním smiluje, k našemu Bohu, který mnoho odpouští, neboť nejsou mé myšlenky myšlenky vaše ani vaše chování není podobné mému, praví Hospodin. O kolik totiž převyšují nebesa zemi, o to se liší mé chování od vašeho, mé smýšlení od smýšlení vašeho.

 

2. čt.: Flp 1,20c-24.27a  Pro mě život je Kristus.

Budu moci oslavit na sobě Krista, ať svým životem, ať svou smrtí. Vždyť pro mě život je Kristus a smrt ziskem. Avšak kdybych tady žil dál, mohl bych ještě s užitkem pracovat. A proto nevím, co bych měl volit.Přitahuje mě totiž obojí: mám touhu zemřít a být s Kristem – a to je věc mnohem, mnohem lepší; ale pro vás je zase nutnější, abych zůstal ještě naživu. Jen se chovejte tak, jak to odpovídá Kristovu evangeliu.

 

ev.: Mt 20,1-16a  Závidíš, že jsem dobrý?

Ježíš řekl toto podobenství: „Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když vyšel kolem devíti hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim: ‘Jděte i vy na mou vinici a dám vám, co bude spravedlivé.’ A šli. Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna tak. Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: ‘Co tu celý den nečinně stojíte?’ Odpověděli mu: ‘Nikdo nás nenajal.’ Řekl jim: ‘Jděte i vy na mou vinici!’ Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci: ‘Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.’ Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři: ‘Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik, co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.’ On však jednomu z nich odpověděl: ‘Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?’ Tak budou poslední prvními a první posledními.“

 

Na první poslech se jeví jednání hospodáře jako nespravedlivé. Dělníci pracující celý den dostali stejně jako ti, kteří pracovali hodinu. Ale oni přijali tuto pracovní smlouvu a hospodář jim dal smluvenou mzdu. Nejde tedy o nespravedlnost, ale o velkorysost k těm, kteří práci nenašli. Evangelista navázal na příběh o bohatém mládenci, který Ježíše oslovil, protože toužil být dokonalý před Bohem, ale neuměl nebo nechtěl svému úsilí dát všechno. Bůh je mnohem flexibilnější, hledá, jak nejlépe využít situaci a dosáhnout cíle i přes mnohé potíže. A dokáže jednání ohodnotit nejen ve vztahu k odpracovanému úkolu, ale k situaci člověka. Pokud se na text díváme z našeho pohledu, stojí za otázku, zda jsme připraveni vstoupit do Boží služby kdykoli. Další zamyšlení se může týkat těch, kteří třeba léta necítili žádné povolání pro Boha. Pán nás ale někdy osloví až na úplném konci např. školy, rodičovství, práce nebo i života. Nemávneme rukou s tím, že „nyní“ to už nemá cenu?

 

Texty příští neděle (texty ze slavnosti sv. Václava):

1. čt.: Mdr 6,9-21  Kdo svatě střeží svaté příkazy, budou znáni za svaté.

Vládcové, k vám se obracejí má slova, abyste se naučili moudrosti a neklesli... Buďte tedy žádostiví mých slov, mějte po nich touhu, a poučí vás. Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim první. Neunaví se, kdo k ní časně přichází, najde ji, jak mu sedí u dveří. Myslet totiž na ni, je svrchovaná prozíravost, kdo kvůli ní bdí, brzy je bez starosti. Vždyť sama obchází a hledá ty, kdo jsou jí hodni, na cestách se jim ukazuje s přízní a při každé myšlence jim vychází vstříc. Neboť její začátek je zcela upřímná touha poučit se, chtít se poučit je láska (k ní), láska ( k ní ) je zachovávat její přikázání, dbát o přikázání je zajistit si, nesmrtelnost, nesmrtelnost pak dává místo u Boha. A tak touha po moudrosti přivádí ke kralování. Vládcové, když se těšíte z trůnů a žezel, ctěte moudrost, abyste kralovali navěky.

 

2. čt.: 1Petr 1,3-6; 2,21b-24  Zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích...

Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro vás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v poslední době. A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. 'On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.' Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni.

 

ev.: Mt 16,24-27  Kdo svůj život pro mne ztratí, nalezne ho.

Ježíš řekl učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

 

 

dary

 

Jak pulsujeme

 
 
 
QR_platbaČÍSLO farního ÚČTU:
1440477309/0800.
VELKÉ DÍKY ZA PŘÍSPĚVKY PRO NAŠI FARNOST.

 

 

Charita SBÍRKA PRO RODINY,

 KTERÉ SE OCITLY V NOUZI

Na tento účel můžete přispět na účet 35-8972550257/0100.

Kontakt: Jana Šupálková, tel. 737 234 077,
e-mail: jana.supalkova@hodonin.charita.cz

Za Vaše příspěvky moc děkujeme.

 

 

Pozvánky 

 

Klub maminek_logo  

 

kliknutím ma logo se dostanete na             facebookovou skupinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 online návštěvníků

8 návštěv dnes

374 návštěv tento týden

167750 návštěv celkem