ZAČAL NOVÝ LITURGICKÝ ROK - CYKLUS A

 

 

 

 

DÍKY ZA VAŠE PŘÍSPĚVKY PRO POTŘEBY FARNOSTI. ČÍSLO FARNÍHO ÚČTU: 1440477309/0800.

QR_platbaMŮŽETE PŘÍSPĚT I PŘES QR KÓD VE SVÉM MOBILNÍM BANKOVNICTVÍ - JE TŘEBA:
- VYPLNIT JEN ČÁSTKU,
- ODESLAT PLATBU.

 

MŮŽETE PŘISPÍVAT TÉŽ DO POKLADNIČKY ZA LAVICEMI U STOLEČKU. 

 

 

Kontakt na terapeuta Radovana Voříška z Nadace Podané ruce - vorisek@podaneruce.cz

 

 

farní listy z 1. neděle adventní - aktuální 

Celý soubor ke stažení ZDE.

 

TÝDEN OD 27. 11. do 4. 12. 2022

SVÁTKY V TÝDNU:

středa: svátek sv. Ondřeje, apoštola

sobota: památka sv. Františka Xaverského, kněze (16. stol.)

 

bohoslužby Dolní bojanovice

1. adventní 2022

 

Oznámení DOLNÍ BOJANOVICE

 
PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ před 1. pátkem:

středa: 15:00 – děti po 1. sv. přijímání; dále 17:00-18:00;

čtvrtek: 16:30-17:30 (o. Petr); dále 19:30-21:30 (Bohumil Urbánek (Mikulčice), o. Pavel Fatěna, o. Petr);

pátek: 15:30-16:15;

sobota: 6:30-7:00.

 

Rozpis rorátů podle tříd:

pondělí ráno: 4.+5. tř.;

útery večer: 1.+2. tř.;

středa večer: předškolní děti + 3. tř.;

- prosíme, abyste ve středu po 17:45 nevstupovali do kostela hlavním vchodem – ten je určen pro děti se svíčkami; - pokud je to možné, ať malé děti (předškolní, prvňáci...) nosí raději lampičky.

čtvrtek ráno: 6.+7. tř.;

pátek večer: 8+9. tř.;

sobota ráno: starší mládež + všechny děti.

Nejúspěšnější jednotlivci v docházce na roráty budou odměněni (večer na faře s promítáním).

 

neděle

- Dnes na konci všech mší svatých budou požehnány adventní věnce.

- Dnes ve 14 hodin začne svátostné požehnání.

- Jste znáni na vernisáž Vánoční výstavy, která se uskuteční dnes od 15 hodin v sále Obecního domu. Vystoupí žáci ZUŠ Podivín. Kromě mnoha jiných exponátů můžete zhlédnout historické fotografie obce.

- Odjezd na duchovní obnovu pro maminky do Břežan bude dnes v 17 hodin od fary.

 

středa

- Při středečních dětských mších svatých budeme nadále probírat nové příběhy; děti budou dostávat samolepky se zvířátky. Prosím, povzbuďte děti k účasti na středečních mších svatých.

 

čtvrtek

- Při čtvrteční adoracei (od 21:30 do 22:00) bude společné rozjímání. Bude přenášeno online.

 

pátek

- V pátek od 15 hodin bude v kostele tichá adorace (křížová cesta v adventu nebude).

- V pátek odpoledne (od 16 hodin) bude na faře k dispozici terapeut Radovan Voříšek. Na případném setkání s ním se domluvte prostřednictvím emailu: vorisek@podaneruce.cz .

- V pátek večer po mši svaté proběhne v naší farnosti adventní duchovní obnova pod vedením o. Pavla Kopečka z Násedlovic. Udělejte si, prosím, čas. Obnova bude přenášena online.

- Z pátku na sobotu bude celonoční adorace. Prosím, aby se zapojili i mladí (schola, společenství) a též členové různých společenství dospělých. Adorace bude v dalších týdnech jen v případě, že se zaplní celý seznam, jenž bude v hlavním vchodu (po dvou místech).

 

SOBOTA

- POZOR: Sobotní ranní mše svaté (při rozsvícených svíčkách) bude začínat až od 7 hodin.

- V sobotu ráno po mši svaté proběhne v naší farnosti adventní duchovní obnova pod vedením o. Pavla Kopečka z Násedlovic. Udělejte si, prosím, čas. Obnova bude přenášena online.

- V sobotu v 15:30 pojedeme za odměnu do Brna s další skupinou ministrantů, kteří se umístili na předních místech bodování. Aktualizovaný seznam je na nástěnce u sakristie a na farních stránkách (sekce ministranti). S sebou sportovní obuv a oblečení (alespoň tričko na převlečení).

 

ostatní oznámení

- Pokud by některá z žen byla ochotna napéct perníčky na Mikuláše, doneste v průběhu týdne do sakristie nebo ve středu dopoledne do Klubu maminek na faře.

- Za dva týdny – v pátek 9. 12. po mši svaté – se bude v kostele konat večer chval pod vedením mládeže.

- V sakristii jsou pro děti k dispozici listy na vyplňování adventních předsevzetí. Prosím i paní učitelky, aby si je tam v příslušném počtu vyzvedly a daly dětem k dispozici ve svých třídách.

- Na stolku za lavicemi máte k dispozici Průvodce adventem

 

BOHOSLuŽBY JOSEFOV

neděle 27. 11. v 8:30 – za + Josefa Kudrnu (nedožitých 92 let) a za živou rodinu

čtvrtek 1. 12. v 18:00 – za rodiče Šillerovy, sourozence a živou rodinu

pátek 2. 12. v 16:30 – za + manžela Štefana, + dceru Mirku a za živou rodinu

neděle 4. 12. v 8:30 – za + Rudolfa Nesvadbu, manželku a živou i + rodinu

 

OZNÁMENÍ JOSEFOV

- Svátost smíření k 1. pátku: ve čtvrtek přede mší sv. a při mši sv. (o. Bohumil Urbánek).

- V pátek od 15 hodin bude v kostele příležitost k tiché adoraci.

 

BOŽÍ SLOVO NA TÝDEN:

 
Texty této neděle (1. neděle adventní – začínají nedělní čtení z cyklu A):

1. čt.: Iz 2,1-5  Pán shromáždí všechny národy ve věčném míru Božího království.

Obsah vidění Izaiáše, syna Amosova, o Judovi a Jeruzalému. Stane se v posledních dnech: Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky. Budou k ní proudit všechny národy, budou k ní putovat četné kmeny a řeknou: „Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách!“ Ze Siónu vyjde nauka, z Jeruzaléma Hospodinovo slovo. Soudit bude národy, rozsuzovat četné kmeny, že zkují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit.Jakubův dome, vzhůru, choďme v Hospodinově světle!

 

2. čt.: Řím 13,11-14  Naše spása je blízko.

Bratři! Víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla. Veďme počestný život jako ve dne; ne v hodováních a pitkách, ne v necudnostech a prostopášnostech, ne ve sváru a závisti. Ale oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo tak, že by to vyvolávalo žádosti.

 

ev.: Mt 24,37-44  Bděte, abyste byli připraveni.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době Noemově: Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn člověka. Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána. Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“

 

V tomto evangeliu Pánu nejde o žádné strašení úzkostných lidí. Ježíš naopak vede pohled od strachu a obav k zaměření se na podstatné. Podstatný je plnohodnotný vztah člověka s Bohem. To je očekávaná připravenost. To je ona Pavlova „bdělost“ a v posledku i význam adventu.

 

Texty příští neděle (2. neděle adventní):

1. čt.: Iz 11,1-10  Podle spravedlnosti bude soudit druhé.

I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. Bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva... Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost. Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat... Kráva se bude popásat s medvědicí, lev jako dobytče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. V onen den budou pronárody vyhledávat kořen Jišajův, vztyčený jako korouhev národům, a místo jeho odpočinutí bude slavné.

 

2. čt.: Řím 15,4-9  Kristus spasil všechny lidi.

Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z Písma čerpali vytrvalost a povzbuzení, atak měli naději. Bůh, zdroj vytrvalosti a povzbuzení, kéž vám dá, abyste v souladu stejně smýšleli podle vůle Krista Ježíše. Tak budete moci svorně a jedněmi ústy oslavovat Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista. Přijímejte proto jeden druhého do svého společenství, jako i Kristus přijal vás – k oslavě Boží. Tím chci totiž říci: Kristus se stal služebníkem židů, aby se prokázalo, že Bůh je věrný, aby tím byla stvrzena zaslíbení daná praotcům; ale také proto, aby pohané oslavovali Boha, že jim prokázal milosrdenství, jak je psáno: „Proto tě budu velebit mezi pohany, tvému jménu budu zpívat chválu.“

 

ev.: Mt 3,1-12  Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.

Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‘ Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že  činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat: ‚Náš otec je Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já – nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm...“

 

S adventem se neodmyslitelně pojí postava Jana Křtitele. Tento poslední starozákonní prorok promlouval k současníkům úplně stejně, jako mluví dnes k nám: „Je tady Zachránce, teď je jeho čas. Teď přichází Bůh do tvého života…“ Těšíte se?

 

 

 

dary

 

Jak pulsujeme

 
 
 
QR_platbaČÍSLO farního ÚČTU:
1440477309/0800.
VELKÉ DÍKY ZA PŘÍSPĚVKY PRO NAŠI FARNOST.

 

 

Charita SBÍRKA PRO RODINY,

 KTERÉ SE OCITLY V NOUZI

Na tento účel můžete přispět na účet 35-8972550257/0100.

Kontakt: Jana Šupálková, tel. 737 234 077,
e-mail: jana.supalkova@hodonin.charita.cz

Za Vaše příspěvky moc děkujeme.

 

 

Pozvánky

 

  

 

2 online návštěvníci

3 návštěvy dnes

223 návštěv tento týden

128062 návštěv celkem