Prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK,

ke zhoršující se situaci pandemie covid-19 v naší zemi - ZDE.

 

Byly aktualizovány rozpisy služeb lektorů, kantorů a ministrantů.

 

DÍKY ZA VAŠE PŘÍSPĚVKY PRO POTŘEBY FARNOSTI. ČÍSLO FARNÍHO ÚČTU: 1440477309/0800.

 

QR_platbaMŮŽETE PŘÍSPĚT I PŘES QR KÓD - JE TŘEBA:
- VYPLNIT JEN ČÁSTKU
- ODESLAT PLATBU

 

MŮŽETE PŘISPÍVAT TÉŽ DO POKLADNIČKY ZA LAVICEMI U STOLEČKU.

 
 

 

farní listy z 2. adventní - aktuální 

Celý soubor ke stažení ZDE.

TÝDEN OD 5. 12. do 12. 12. 2021

 

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: památka sv. Mikuláše, biskupa (IV. stol.)

úterý: památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve (IV. stol.)

středa: slavnost Panny Marie, počaté bez posvrny prvotního hříchu

 

bohoslužby Dolní bojanovice

2.adventní 21

 

Oznámení DOLNÍ BOJANOVICE

 
Rozpis rorátů podle tříd:

pondělí ráno: 4.+5. tř.;

úterý večer: 1.+2. tř.;

středa večer: předškolní děti + 3. tř.;

čtvrtek ráno: 7. tř.;

pátek ráno: 6. tř.;

pátek večer: 8+9. tř.;

sobota ráno: starší mládež + všechny děti. Nejúspěšnější jednotlivci v docházce na roráty budou odměněni (noc na faře).

Poznámky k rorátům:

- prosíme, abyste ve středu po 17:45 nevstupovali do kostela hlavním vchodem;

- ve středu ponesou světlo k oltráři pouze třeťáci a předškolní děti (ostatní děti ne);

- pokud je to možné, ať malé děti (předškolní, prvňáci…) nosí raději lampičky;

- pokud budou děti nemocné a donesou na lístku omluvenku od rodičů (na konkrétní dny), mohou dostat i zpětně hvězdičky za dny, kdy chyběly;

- v adventu budou v pátek i ranní mše svaté.   

 

 

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ před 1. pátkem (už i k Vánocům):

pondělí: 6:00-6:30;

úterý: 17:30-18:00;

středa: 6:00-6:30;

čtvrtek: 19:30-21:30 (o. Josef Pohanka, o. Petr);

pátek: 17:00-18:00;

sobota: 6:30-7:00.

 
neděle

- Dnes ve 14 hodin jste zváni ke svátostnému požehnání.

- Po pobožnosti si mohou do sakristie přijít děti pro samolepku zvířátka, pokud se jim nepodařilo zúčastnit se středeční mše svaté.

- Dnes po 10. mši svaté (cca 15 minut) a po požehnání (od 14:15 do 14:30) bude podáváno sv. přijímání.

 

středa

- Ve středu – na slavnost Panny Marie – bude i ranní mše svatá. Stejně tak tomu bude i v pátek.

 

čtvrtek

- Ze čtvrtku na pátek jste zváni na noční adoraci. Společná část bude od 21:30 do 22 hodin (bude přenášena online). Po ní bude podáno svaté přijímání a adorace bude pokračovat do páteční ranní mše sv. Zapisujte se na seznam.

 

pátek

- Při páteční mši svaté bude mít přímluvy 4. skupina biřmovanců.

- V pátek po mši sv. (od 18:45) se bude na faře konat společenství mládeže. Zváni jsou žáci 7.-9. tříd i starší mládež.

 

sobota

- Sobotní ranní mše svatá bude nadále začínat v 7 hodin.

- V sobotu v 18 hodin se bude konat další příprava biřmovanců. S vedoucími se sejdeme v 17:15.

 

neděle

- Příští neděli po dopoledních mších sv. a po požehnání bude ve far. učebně prodávat knihy p. J. Novák.

- Příští neděli v 17 hodin se bude na faře konat přednáška na téma liturgický rok.  

 

ostatní oznámení

- Od pondělí se můžete na farních webových stránkách zapisovat ke sv. smíření před Vánocemi (na čtvr-tek 16.12. a na sobotu 18.12.). Na sobotu 18. 12. (či na jiný předchozí den) si udělejte na sv. smíření čas.

- Prosím všechny, kdo jakkoliv slouží ve farnosti, aby si od úterý přicházeli do sakristie pro malý dárek. Letos to bude knížka Dvanáct příběhů (podotýkám to proto, aby si ji dotyční případně nekupovali).   

- Návštěvy nemocných (o. Petr): středa – horní konec; čtvrtek – dolní konec; pátek kolem 11. hodiny - penzion; pátek po 14. hodině – Josefov.

- Na stolku za lavicemi si můžete zakoupit nástěnné kalendáře na příští rok, které vytvořila naše farnice Natálie Esterková. Doporučená cena 100,- Kč. Veškerý výtěžek půjde na podporu komunity Jeunesse-Lumiére, kde letos pobývají dvě naše farnice. Peníze za kalendáře (případně další dary na tento účel) můžete dávat do pokladničky za lavicemi.

- Ti, kdo si objednali DVD se záznamem pohřbu o. biskupa Petra, si ho mohou vyzvednou v sakristii.

 

BOHOSLuŽBY JOSEFOV

neděle 5. 12. v 8:30 – na poděkování za 85 let života a za živou rodinu

středa 8. 12. v 17:00 – za dvoje + rodiče, syna a za obrácení hříšníků

neděle 12. 12. v 8:30 – za Jaroslava Macůrka, syna, rodiče a za živou rodinu

 

OZNÁMENÍ JOSEFOV

- Příležitost ke svátosti smíření bude ve středu přede mší svatou.

- V Josefově bude tento týden mše svatá ve středu v 17 hodin. Čtvrteční mše svatá nebude.

- V pátek po 14. hodině navštíví o. Petr v Josefově nemocné

  

BOŽÍ SLOVO NA TÝDEN:

Texty této neděle (2. neděle adventní):

1. čt.: Bar 5,1-9  Bůh ukáže tvůj jas.

…Vzchop se, Jeruzaléme, a postav se na výšině, pohleď na východ a podívej se na své děti, které se shromáždily na rozkaz Svatého od východu slunce až na západ. Jak se radují z toho, že Bůh na ně pamatoval! Neboť vyšly z tebe pěšky, vedeny od nepřátel, ale Bůh je přivede k tobě, nesené se slávou jako na královském trůnu. Bůh totiž rozkázal snížit každou vysokou horu, odvěké pahorky, a vyplnit údolí na rovnou zemi, aby Izrael kráčel bezpečně k Boží slávě. Také lesy a každý vonný strom zastíní Izraele na Boží rozkaz. Ano, Bůh přivede Izraele, který se bude radovat ve světle jeho velebnosti, s milosrdenstvím a se spravedlností, která z něho prýští.

2. čt: Flp 1,4-6.8-11  Abyste čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův.

Ve všech svých modlitbách s radostí prosím za vás za všechny. Vždyť od prvního dne až do této chvíle mi pomáháte v rozšiřování evangelia. Jsem totiž přesvědčen, že ten, který ve vás toto dobré dílo začal, přivede ho ke konci ke dni Krista Ježíše. Ano, Bůh je mi svědkem, jak po vás po všech toužím láskou Krista Ježíše. A za to se modlím: ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, k Boží chvále a slávě.

ev.:Lk 3,1-6  Každý člověk uzří Boží spásu.

V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův. Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řečí proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu.“Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka."

Evangelista Lukáš si dává velkou práci, aby čtenáři evangelia vysvětlil, že události spojené s příchodem Ježíše nejsou jen nahodilým momentem, ale přesně odpovídají Božím proroctvím. Staly se ve zcela konkrétní době a na konkrétním místě. Tím zdůrazňuje, jak silně stojí evangelium realisticky „nohama na zemi“. A přece mluví o Bohu, zázracích, věčnosti… Víra podle evangelia není odrazem naivních snů, ale poznanou a ověřenou skutečností, kterou člověk objevil, prozkoumal a na základě mnoha svědectví, vlastního poznání a zkušenosti s Bohem přijal. …Co pro nás osobně znamená „připravit cestu Pánu“?

 

Texty příští neděle (3. neděle adventní):

1. čt.: Sof 3,14-18a  Hospodin plesá nad tebou v radosti.  

Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero! Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil tvé nepřátele, uprostřed tebe je Hospodin králem Izraele, zla se už neboj! V onen den bude řečeno Jeruzalému: „Neboj se, Sióne, ať neochabují tvé ruce! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, hrdina, vítěz; bude nad tebou plesat v radosti, obnovil k tobě svou lásku, s veselím nad tebou zajásá jak za dnů shromáždění

2. čt: Flp 4,4-7  Pán je blízko.

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

ev.: Lk 3,10-18  A co máme dělat my?

Lidé se ptali Jana Křtitele: „Co máme dělat?“ Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme dělat?“ On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“ Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem.“ Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil obilí na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce; plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“ Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal radostnou zvěst.

   Svatý Pavel píše Filipanům: Předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. To lze? Jestliže člověk objevil Boha a jeho krásu, pak zjistil, že Bůh je dobrý. Najednou vidí, co všechno díky Bohu máme. Bůh žehná životu. Tato radost z Boha je nadějí a motivem v další modlitbě. Tak Pánu svěřujeme své starosti, obavy, bolest. Ruku v ruce s tím nemáme zapomínat ani na chválu a děkování.

 

 

Jak pulsujeme

 
ČÍSLO farního ÚČTU: 1440477309/0800.
VELKÉ DÍKY TAKÉ ZA PŘÍSPĚVKY PRO NAŠI FARNOST (Z DŮVODU VÝPADKU SBÍREK).

 

 

Charita SBÍRKA PRO RODINY,

 KTERÉ SE OCITLY V NOUZI

Na tento účel můžete přispět na účet 35-8972550257/0100 - poznámka KORONA.

Kontakt: Jana Šupálková, tel. 737 234 077,
e-mail: jana.supalkova@hodonin.charita.cz

Za Vaše příspěvky moc děkujeme.

letak_pomoc detem

  

 

2 online návštěvníci

26 návštěv dnes

386 návštěv tento týden

80807 návštěv celkem