DÍKY ZA VAŠE PŘÍSPĚVKY PRO POTŘEBY FARNOSTI. ČÍSLO FARNÍHO ÚČTU: 1440477309/0800.

QR_platbaMŮŽETE PŘÍSPĚT I PŘES QR KÓD VE SVÉM MOBILNÍM BANKOVNICTVÍ - JE TŘEBA:
- VYPLNIT JEN ČÁSTKU,
- ODESLAT PLATBU.

 

MŮŽETE PŘISPÍVAT TÉŽ DO POKLADNIČKY ZA LAVICEMI U STOLEČKU. 

 

 

Kontakt na terapeuta Radovana Voříška z Nadace Podané ruce - vorisek@podaneruce.cz

 

-  

farní listy ze 20. neděle v mezidobí - aktuální 

Celý soubor ke stažení ZDE.

TÝDEN OD 14. 8. do 21. 8. 2022

 

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek

sobota: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve (11.-12. stol.)

 

bohoslužby Dolní bojanovice

20. v mezidobí 22

 

Oznámení DOLNÍ BOJANOVICE

 
PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ:

pondělí: 6:00-6:30;

úterý: 18:30-19:00;

středa: 18:30-19:00;

čtvrtek: 20:00-21:30;

pátek: 18:00-19:00;

sobota: 6:00-6:30.

 

neděle

- Dnes ve 14 hodin se bude v kostele konat svátostné požehnání.

 
pondělí

- V pondělí je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá bude ráno i večer (v 19 hodin).

 

sobota

- V sobotu 27. srpna se bude konat 18. diecézní pouť rodin. POZOR: Místo konání se po letech mění; nebude to Žďár nad Sázavou, ale Předklášteří u Tišnova – areál kláštera Porta Coeli.

Program:

10:15 – mše svatá s biskupem Pavlem Konzbulem;

od 12:15 následuje bohatý duchovní i doprovodný program pro všechny generace;

15:30 zakončení.

Více najdete na plakátcích ve vchodech do kostela nebo na odkazu www.crsp.cz/nabizime/duchovni-programy/diecezni-pout-rodinMůžete přijtet bez předchozího přihlášení; jste srdečně zváni.

 

ostatní oznámení

- Díky všem, kteří jste se zapojili do putování sochy P. Marie, stejně tak děkuji i organizátorům.   

 

BOHOSLuŽBY JOSEFOV

Bohoslužby – JOSEFOV:

neděle 14. 8. v 8:30  – za živou i + rodinu Esterkovu, Huspeninovu, Pospíšilovu a Hasilovu 

pondělí 15. 8. v 17:30 – za živé i + Marie

neděle 21. 8. v 8:30  – za Václava Trechu, dvoje rodiče a za živou i + rodinu    

 

OZNÁMENÍ JOSEFOV

- Tento týden bude v Josefově mše svatá v pondělí; naopak čtvrteční nebude.

- Příležitost ke svátosti smíření budev pondělí přede mší svatou.

  

BOŽÍ SLOVO NA TÝDEN:

 
Texty této neděle (20. neděle v mezidobí):

1. čt.: Jer 38,4-6.8-10 Narodil jsem se, abych se hádal a přel s celým světem.

Úředníci řekli králi: „Ať je zabit tento člověk, neboť oslabuje ruce bojujícího mužstva, které zůstalo v tomto městě, i ruce všeho lidu, když k nim mluví takové řeči, protože nehledá tento člověk blaho tohoto lidu, ale jeho neštěstí.“ Král Sidkijáh řekl: „Hle, je ve vašich rukou“. Vzali tedy Jeremiáše a uvrhli ho do cisterny královského prince Malkijáha, která byla ve vězeňském dvoře, a ve které nebyla voda, ale jen bahno; a Jeremiáš zapadl do bláta. Etiopan Ebedmelech vyšel z královského paláce a řekl králi: „Můj pane, králi, tito muži se dopustili zlého činu vším, co spáchali proti proroku Jeremiášovi, když ho vsadili do cisterny. Umře v ní hladem, neboť v městě už není chléb.“ Tu rozkázal král Etiopanu Ebedmelechovi: „Vezmi s sebou odtud tři muže a vytáhni proroka z cisterny, dřív než umře.“

 

2. čt.: Žid 12,1-4  Vytrvale běžme o závod, který je nám určen.

Bratři! Nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají! Odhoďme proto všechno, co by nás mohlo zatěžovat, hřích, do kterého se člověk snadno zaplete, a vytrvale běžme o závod, který je nám určen. Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti. Místo radosti, která se mu nabízela, vzal na sebe kříž a nic nedbal na urážky; nyní sedí po pravé straně Božího trůnu.
Myslete na toho, který snesl, když mu hříšní lidé prudce odporovali, abyste neumdlévali a vnitřně neochabovali. Vždyť jste v boji proti hříchu ještě nekladli odpor až do krve.

 

ev.: Lk 12,49-53  Nepřišel jsem dát mír, ale rozdělení.

Ježíš řekl: „Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal! Křtem mám být pokřtěn, a jak je mi úzko, dokud se nedokoná! Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení! Neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě pět lidí: tři proti dvěma a dva proti třem, budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.“

 

Toto Ježíšovo slovo je nečekaně tvrdé. Proč říká takto drsná slova? Nepřehlédněme úvod k tomuto evangelijnímu úryvku. Pán mluví o ohni a křtu, které se mají na něm naplnit. Jde o vášeň, zapálení se pro Boží věc. Spása je ve skutečnosti cíl celého stvoření. Vše, co Bůh v dějinách učinil, směřuje k tomu, aby člověk mohl stanout před samotným Bohem. Hřích a selhání zakalily tyto skutečnosti. Proto se Ježíš nedočkavě těší, až toto pouto zla bude zlomeno a člověk bude moci svobodně předstoupit před Boha. Ale už v té chvíli ví, že bude řada lidí, kteří z opatrnosti, strachu, lhostejnosti či kvůli honbě za aktuálním prospěchem vůbec nepřijmou tak zásadní dar milosti.

 

Texty příští neděle (21. neděle v mezidobí):

1. čt.: Iz 66,18-21 Přivedou všechny vaše bratry ze všech národů.

   „Já zakročím proti jejich činům a úmyslům a shromáždím všechny pronárody a jazyky. I přijdou a spatří mou slávu. Vložím na ně znamení a ty z nich, kdo vyváznou, vyšlu k pronárodům, do Taršíše, do Púlu a Lúdu, k těm, co natahují lučiště, na daleké ostrovy, které zprávu o mně ještě neslyšely ani nespatřily moji slávu; budou hlásat moji slávu mezi pronárody. Přivedou také ze všech pronárodů všechny vaše bratry jako obětní dar Hospodinu na koních a na vozech a na nosítkách, na mezcích a dromedárech na mou svatou horu do Jeruzaléma, praví Hospodin, tak jako budou přinášet Izraelci obětní dar do Hospodinova domu v čisté nádobě. Také z nich si vezmu kněze, lévijce,“ praví Hospodin.

 

2. čt.: Žid 12,5-7,11-13  Pán trestá toho, koho má rád.

   Myslete na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny: ‚Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.‘ Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena‘‚ vykročte jistým krokem‘, aby to, co je chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo.

 

Lk 13,22-30  Přijdou od východu i západu a zaujmou místo u stolu v Božím království.

Ježíš procházel městy i vesnicemi, učil a přitom stále směřoval k Jeruzalému. Kdosi mu řekl: „Pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni?“ On jim odpověděl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. Jakmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouci na dveře a volat ‚Pane, otevři nám‘, tu on vám odpoví: ‚Neznám vás, odkud jste!‘ Pak budete říkat: ‚Jedli jsme s tebou i pili a na našich ulicích jsi učil!‘ On však vám odpoví: ‚Neznám vás, odkud jste. Odstupte ode mne všichni, kdo se dopouštíte bezpráví.‘ Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba i všechny proroky v Božím království, a vy budete vyvrženi ven. A přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. Hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední.“

 

 

 

Jak pulsujeme

 
ČÍSLO farního ÚČTU: 1440477309/0800.
VELKÉ DÍKY TAKÉ ZA PŘÍSPĚVKY PRO NAŠI FARNOST (Z DŮVODU VÝPADKU SBÍREK).

 

 

Charita SBÍRKA PRO RODINY,

 KTERÉ SE OCITLY V NOUZI

Na tento účel můžete přispět na účet 35-8972550257/0100 - poznámka KORONA.

Kontakt: Jana Šupálková, tel. 737 234 077,
e-mail: jana.supalkova@hodonin.charita.cz

Za Vaše příspěvky moc děkujeme.

 

  

 

1 online návštěvník

39 návštěv dnes

619 návštěv tento týden

116843 návštěv celkem