Farní štafeta 2024 - zapisovat se můžete ZDE - najdete zde také podmínky.

 

Exodus logo  EXODUS 90 - podmínky ZDE

 

Cyklus postních kázání - Hledání Boží tváře - ZDE

 

 

Kontakt na terapeuta Radovana Voříška z Nadace Podané ruce - vorisek@podaneruce.cz

  

 

farní listy z 2. neděle postní - aktuální 

Celý soubor ke stažení ZDE.

 

TÝDEN OD 25. 2. do 3. 3. 2024

SVÁTKY V TÝDNU:

 

bohoslužby Dolní bojanovice

2. postní 24

 

Oznámení DOLNÍ BOJANOVICE

 
PŘÍLEŽITOST K SVÁTOSTI SMÍŘENÍ:

úterý: 17:30-18:00;

středa: 17:00-18:00;

čtvrtek: 6:00-6:30; dále 19:30-21:30 (4 zpovídající);

pátek: 15:30-16:15;

sobota: 6:30-7:00.  

  

neděle

- Dnes ve 13:30 se můžete v kostele pomodlit pobožnost křížové cesty, která bude přenášena online. Po jejím skončení bude následovat svátostné požehnání.

- Děti si po požehnání mohou v sakristii vyzvednout chybějící samolepky (vždy max. 2).

 

pondělí

- Zkouška Svatováclavského sboru a orchestru: zkouška sboru (kostel) ve 20 hodin.  

 

středa

-  Zveme a prosíme děti – zvláště třeťáky – aby se před středečními mšemi svatými účastnily předmodlování růžence. Znovu také prosím, abyste děti povzbudili k účasti na dětských mších svatých.

-  Ve středu po mši svaté se uskuteční další příprava dětí a rodičů k 1. svatému přijímání.

-  Ve středu ve 20 hodin se na faře sejdeme s vedoucími kurzu charismatické obnovy v Mistříně.

 

čtvrtek

- Zkouška Svatováclavského sboru a orchestru: zkouška orchestru (farní učebna) ve 20 hodin.  

-  Ve čtvrtek od 21:30 do 22 hodin proběhne společná adorace. Bude přenášena online.

 

pátek

-  V pátek v 15 hodin se můžete v kostele pomodlit křížovou cestu. Po ní začne tichá adorace, která bude pokračovat do mše svaté.

-  V pátek při mši svaté bude mít přímluvy 2. skupina biřmovanců.

-  V pátek po mši svaté (od 18:45) se bude konat adorace se zpěvem a rozjímáním.

- Zkouška Svatováclavského sboru a orchestru: zkouška sboru (kostel)  ve 20 hodin.  

-  Z pátku na sobotu proběhne celonoční adorace. Začne ve 22 hodin(!) a bude pokračovat do sobotní ranní mše svaté. Zapisujte se na seznam, který bude v hlavním vchodu.

 

sobota

-  Odjezd na kurz charismatické obnovy v Mistříně bude v sobotu v 17:30.

 

neděle

-  Příští neděli po večerní mši svaté (od 19:30) se bude konat další díl „náboženství pro dospělé“.

 

OSTATNÍ OZNÁMENÍ

-  Ještě je několik volných míst na letní pouť do Medjugorje (Mladifest – 30.7. – 7.8.). Hlaste se p. Václavu Salajkovi (tel.: 737 234 099).

-  Na stolku za lavicemi máte k dispozici tzv. postničky. Pokud v postní době něco ušetříte na svých sebezáporech, můžete do nich vložit ušetřené peníze. Poslouží na tzv. Záchrannou sosiální síť katolické Charity. Více na plakátech a na webových stránkách.

-  Jednota Orel oznamuje, že bylo zahájeno přihlašování na letní kemp. Více na: www.oreldb.cz nebo na plakátech v obci.

 

BOHOSLuŽBY JOSEFOV

neděle 25. 2. v 8:30 – na poděkování za 80 let života a za živou i + rodinu

čtvrtek 29. 2. v 18:00 – za + Jana Čecha, manželku a živou i + rodinu

pátek 1. 3. v 16:30 – na dobrý úmysl

neděle 3. 3. v 8:30 – za Josefu Košutkovou a Růženu Ištvánkovou, + manžely a za živé rodiny

 

OZNÁMENÍ JOSEFOV

- Pobožnosti křížové cesty: v neděli ve 14 hodin a v pátek v 15 hodin.

- Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek ½ hodiny přede mší svatou, případně po mši svaté.

- Páteční adorace tento týden nebude.

 

BOŽÍ SLOVO NA TÝDEN:

 
Texty této neděle (2. neděle postní):

1. čt.: Gn 22, 1-2.9a,10-13.15-18  Oběť praotce Abraháma.

Bůh zkoušel Abraháma a řekl: „Abraháme!“ Odpověděl: „Tady jsem!“ Bůh pravil: „Vezmi svého syna, svého jediného syna, kterého miluješ, Izáka, a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako celopal na jedné z hor, kterou ti označím.“ Když došli na místo od Boha určené, Abrahám tam vystavěl oltář a narovnal dříví. Pak vztáhl ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna. Ale Hospodinův anděl na něho zavolal z nebe: „Abraháme, Abraháme!“ Ten se ozval: „Tady jsem!“ Anděl řekl: „Nevztahuj svou ruku na chlapce a nic mu nedělej, neboť nyní vím, že se bojíš Boha, když mi neodpíráš svého syna, svého jediného syna.“ Abrahám pozdvihl své oči, a hle – za ním beran, který se chytil za rohy v křoví. Abrahám šel, vzal ho a obětoval jako celopal místo svého syna. Hospodinův anděl zavolal na Abraháma podruhé z nebe a řekl: „Při sobě samém přísahám – praví Hospodin – že jsi to udělal a neodepřel jsi mi svého syna, svého jediného syna, zahrnu tě požehnáním a rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské hvězdy, jako písek na mořském břehu, a tvé potomstvo se zmocní brány svých nepřátel. V tvém potomstvu budou požehnány všechny národy země za to, že jsi mě poslechl.“

 

2. čt.: Řím 8,31b-34  Bůh neušetřil vlastního Syna.

 Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás!

 

ev.: Mk 9,2-10  To je můj milovaný Syn.

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Když se rozhlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“.

 

Okamžik Kristova proměnění na hoře popisují všechna tři synoptická evangelia. Jde tedy o zásadní moment. Ježíš vede apoštoly od úžasu nad zázraky a mocnými činy ke skutečné víře.Chce jim skrze tuto událost pomoci uvěřit, že je skutečně Boží Syn, který přináší spásu každému člověku. Ovšem – zůstanou věrnými i v okamžiku jeho smrti na kříži? Pán jim nabízí zážitek, dechberoucí situaci, kdy sám stojí uprostřed největších postav Starého zákona a dějin Izraele. A dokonce zaslechnou hlas Boha Otce. Naše víra má své kroky a etapy. Patří k ní zážitky. Ale také situace v Getsemanech, u kříže nebo etapy pouště. Cílem všech těchto momentů je živý vztah s Bohem.

 

Texty příští neděle (3. neděle postní):

1. čt.: Ex 20,1-17  Zákon byl dán skrze Mojžíše.

    Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mě. Neuděláš si modlu, totiž žádnou podobu toho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvůj dobytek, ani přistěhovalec, kterého jsi přijal k sobě. V šesti dnech totiž učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin dni sobotnímu požehnal a oddělil ho jako svatý. Cti svého otce i svou matku, abys dlouho žil na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabiješ. Nezcizoložíš. Nepokradeš. Nevydáš křivé svědectví proti svému bližnímu. Nebudeš dychtit po domu svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“

 

2. čt.: 1 Kor 1,22-25  Kážeme Krista ukřižovaného, židy to uráží, ale pro povolané je to Boží moudrost.

 Židé si přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť „pošetilá“ Boží věc je moudřejší než lidé a „slabá“ Boží věc je silnější než lidé.

 

ev.: Jan 2,13-25  Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej zase postavím.

Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: `Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.' Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.“ Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let - a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku.

 

Jan ve svém evangeliu hned na začátku dává najevo, že Kristus musí zemřít. Evangelista nepostupuje pedagogicky s vysvětlováním jednotlivých pojmů, souvislostí atd. Naopak rozehrává od prvních veršů bohatou symboliku svého vyprávění. Ježíš jako nový chrám, nový oltář, ale i jediná oběť. Už nebude třeba kupovat zástupné zvíře pro smíření za vlastní hřích. To všechno nyní končí. Kristova oběť bude jednou provždy, stále živá. „On ví, co je v člověku,“ proto jeho oběť plně nahradí všechny do té doby přinášené typy obětí.

 

 

 

 

 

dary

 

Jak pulsujeme

 
 
 
QR_platbaČÍSLO farního ÚČTU:
1440477309/0800.
VELKÉ DÍKY ZA PŘÍSPĚVKY PRO NAŠI FARNOST.

 

 

Charita SBÍRKA PRO RODINY,

 KTERÉ SE OCITLY V NOUZI

Na tento účel můžete přispět na účet 35-8972550257/0100.

Kontakt: Jana Šupálková, tel. 737 234 077,
e-mail: jana.supalkova@hodonin.charita.cz

Za Vaše příspěvky moc děkujeme.

 

 

Pozvánky 

 

Klub maminek_logo  

 

kliknutím ma logo se dostanete na             facebookovou skupinu

 

 

 

 

 

 

 Juvenes22.3.2024aktual

 

 

0 online návštěvníků

2 návštěvy dnes

2 návštěvy tento týden

187706 návštěv celkem