Novéna k Duchu sv. - stáhnout PDF
 
 

farní listy ze 6. velikonoční - aktuální 

Celý soubor ke stažení ZDE.

TÝDEN OD 9. 5. do 16. 5. 2021

 

SVÁTKY V TÝDNU:

čtvrtek: Slavnost Nanebevstoupení Páně (doporučený svátek)

 

bohoslužby Dolní bojanovice

6. velik. 21

 

Oznámení DOLNÍ BOJANOVICE

 
DÍKY ZA VAŠE PŘÍSPĚVKY PRO POTŘEBY FARNOSTI. ČÍSLO FARNÍHO ÚČTU: 1440477309/0800.
MŮŽETE PŘISPÍVAT TÉŽ DO POKLADNIČKY ZA LAVICEMI (U STOLEČKU).
 
PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V KOSTELE:

neděle: v 9:00, po „desáté“ mši sv. (pouze příchozí do 5 minut!), dále: 13:30, 14:15, 15:00, 17:00, 18:00;

pondělí a sobota (pozor – večer je změna!): po ranní mši sv. a na začátku májové pobožnosti (v 18 hod.);

úterý, středa, pátek: v 8:00, v 17:00 a po večerní mši sv.;

čtvrtek: po ranní mši sv., v 17:00 a po adoraci.

 

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ:

úterý a středa: 1/2 hod. přede mší sv.;

čtvrtek: 20:00-21:30 (o. Josef Kubeš, o. Petr);

pátek: 18:30-19:00;

sobota: 6:30-7:00.

 

Májové pobožnosti

pondělí: v 18 hod.;

čtvrtek: májová pobožnost kvůli průvodu do polí nebude;

sobota: v 18 hod. – „velká“ májová pobožnost se všemi růženci a s krátkou adorací. 

 

 
neděle

- Dnes ve 14 hodin jste zváni ke svátostnému požehnání (bude přenášeno online). Bude mu předcházet růženec, který začne poté, co bude ve 13:30 podáno sv. přijímání.

 

úterý a čtrvtek 

- V úterý a ve čtvrtek po mších sv. (POZOR: obě začínají v 18 h.) proběhnou průvody do polí. Protože je počet lidí stále omezen (venku společně celkem 20), zapisujte se na seznam, který je v hlav. vchodu. Ti, na které nezbude místo na seznamech, si v těchto dnech mohou vykonat průvod do polí soukromě

 

středa

- Na středeční mši sv. jsou zvány děti včetně všech třeťáků. Po mši sv. bude první příprava třeťáků k 1. sv. přijímání. Příprava bude přenášena online. Rodiče se přípravy neúčastní; prosím, aby ji, pokud mohou, sledovali na internetu.

 

pátek

- V pátek po mši sv. (cca od 19:45) se v kostele setkáme se současnými biřmovanci (s těmi, kteří začali přípravu předloni). Všechny biřmovance zvu, aby přišli i na mši svatou.

- V pátek začíná svatodušní novéna. Prosím, abyste se ji modlili přede mšemi svatými i soukromě.

 
další oznámení

- Na mše sv. se opět může zapsat 30 účastníků. Znovu platí, že středa je rezervovaná pro děti a pátek pro mládež (+ pro ty, kdo mají zapsaný mešní úmysl). Sobota už je znovu k dispozici pro všechny zájemce (pokud by ještě někdo chtěl přijmout sv. nemocných, ať se nahlásí v sakristii). Seznam bude v hlavním vchodu. Prosím, abyste využívali místa po celém kostele, včetně kůru a oratoře.

- Návštěvy nemocných (o. Josef Kubeš, o. Petr): středa – horní konec; čtvrtek(!) – kol. 11. hod. penzion; po 14. hod. Josefov; pátek(!) – dolní konec. Protože budeme chodit dva (každý k jiným nemocným), navštívíme ty, ke kterým chodíváme odpoledne, dříve než jindy.

- V příštích týdnech začne další příprava biřmovanců. Zájemci starší 16 let ať se zapisují v sakristii. Pokud by měl zájem někdo mladší, ať se domluví osobně s o. Petrem.

-  Letní duchovně-turistické pobyty v Roháčích: mládež: neděle 25. 7. – sobota 31. 7.; dospělí: neděle 15. 8. – sobota 21. 8. Zájemci se mohou hlásit v sakristii.   

-  V sakristii jsou nadále k zakoupení CD s postní duchovní obnovou o. Jiřího Kani. Cena 50,- Kč.

-  Při sbírce na děti do Indie se v naší farnosti vybralo celkem 8.524,- Kč, z toho v Bojanovicích 6554,- Kč a v Josefově 1970,- Kč. Díky všem dárcům.

 
BOHOSLuŽBY JOSEFOV

neděle 9. 5. v 8:30 – za matky z naší farnosti

čtvrtek 13. 5. v 17:00(!) – za manžela, dvoje rodiče a za živou rodinu

neděle 16. 5. v 8:30 – za Antonína Kučeru, dvoje rodiče a za živou rodinu

 

OZNÁMENÍ JOSEFOV

- Podávání sv. přijímání: v neděli ve 14:30 a při mších svatých.

- Májové pobožnosti: v neděli ve 14 hodin; ve všední dny v 18 hodin.

- Návštěvy nemocných: ve čtvrtek(!) po 14. hodině.

- Svátost smíření: ve čtvrtek přede mší svatou.

  

BOŽÍ SLOVO NA TÝDEN:

 

Texty této neděle (6. velikonoční):

1. čt.: Sk 10,25-26.34-35.44-48  I na pohany byl vylit dar Ducha svatého.     

Když Petr přišel do Césareje, Kornélius mu šel vstříc a padl mu v hlu­boké úctě k nohám. Ale Petr ho zvedl se slovy: „Vstaň! Vždyť i já jsem jen člověk.“ Tu se Petr ujal slova a promluvil: „Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné.“ Když ještě Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kdo tu řeč poslouchali… Tehdy Petr řekl: „Může někdo odpírat křestní vodu těm, kteří jako my přijali Ducha svatého?“ Pak rozkázal, aby je pokřtili.

2. čt.: 1 Jan 4,7-10  Bůh je láska.

Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.

ev.: Jan 15,9-17  Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí život.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“

Ježíšovy Velikonoce vrcholí událostí Letnic. Tam se Kristovo dílo dovršuje, když učedníci dostanou dar Ducha svatého a mohou Kristovu zvěst nést dál. Duch svatý je osoba Trojice, kterou nelze uchopit očima či rozumem. Projevuje se vylitím lásky do srdce člověka. Ježíš volá učedníky, aby milovali. Duchu se ovšem člověk může bránit, aby v nás působil: hořkostí, úzkoprsostí, sobectvím… Ježíš nás pozval do své osobní blízkosti, abychom ochutnali jeho lásku k Otci. Jestliže milujeme, Duch svatý přichází a zúrodňuje naše srdce svojí mocí.

 

Texty příští neděle (7. velikonoční):

1.čt.: Sk 1,15-17.20-26  Je nutné, aby se jeden z nich stal svědkem jeho zmrtvýchvstání.     

Petr se postavil před bratry – bylo tam shromážděno na sto dvacet lidí – a řekl: „Bratři, muselo se splnit to, co v Písmu předpověděl Duch svatý skrze Davida o Jidášovi, který se stal vůdcem těch, kdo zatkli Ježíše. Počítal se totiž k nám a měl účast na této naší službě. Stojí totiž v knize Žalmů: ‘Ať jeho dům zpustne, nikdo ať v něm nebydlí’ a ‘jeho úřad ať dostane jiný’. Je tedy nutné, aby některý z těch mužů, kteří s námi chodili po celou tu dobu, kdy Pán Ježíš mezi námi žil, od Janova křtu až do dne, kdy byl od nás vzat, aby se jeden z nich stal spolu s námi svědkem jeho zmrtvýchvstání.“ Vybrali tedy dva: Josefa, kterému se říkalo Barsabáš – příjmení měl Justus – a Matěje. A takto se modlili: „Pane, ty znáš srdce všech. Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil, aby přejal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš zrádně opustil, aby odešel na místo, kam patřil.“ Losovali tedy, a los padl na Matěje. Byl proto přibrán k jedenácti apoštolům.

2. čt.: 1 Jan 4,11-16  Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.

Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali jeho Ducha. My jsme očití svědkové toho, že Otec poslal svého Syna jako spasitele světa. Kdo vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.

ev.: Jan 17,11b-19  Aby byli jedno jako my.

Ježíš se modlil: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“

Ježíšova modlitba na závěr poslední večeře bývá připomínána na Velikonoce. Její aktuálnost ale nemizí. Vždyť se nyní modlíme novénu za seslání Ducha svatého. Když nebude dobře fungovat společenství učedníků – církev –, nebude moci ani Duch projevovat svoji moc mezi lidmi s takovou intenzitou... O které dary a ovoce Božího Ducha chci letos zvláště prosit?

 

 

 

Jak pulsujeme

 
ČÍSLO farního ÚČTU: 1440477309/0800.
VELKÉ DÍKY TAKÉ ZA PŘÍSPĚVKY PRO NAŠI FARNOST (Z DŮVODU VÝPADKU SBÍREK).

 

 

Charita SBÍRKA PRO RODINY,

 KTERÉ SE OCITLY V NOUZI

Na tento účel můžete přispět na účet 35-8972550257/0100 - poznámka KORONA.

Kontakt: Jana Šupálková, tel. 737 234 077,
e-mail: jana.supalkova@hodonin.charita.cz

Za Vaše příspěvky moc děkujeme.

letak_pomoc detem

  

 

4 online návštěvníci

83 návštěv dnes

1335 návštěv tento týden

56902 návštěv celkem