DÍKY ZA VAŠE PŘÍSPĚVKY PRO POTŘEBY FARNOSTI. ČÍSLO FARNÍHO ÚČTU: 1440477309/0800.

 

QR_platbaMŮŽETE PŘÍSPĚT I PŘES QR KÓD - JE TŘEBA:
- VYPLNIT JEN ČÁSTKU
- ODESLAT PLATBU

 

MŮŽETE PŘISPÍVAT TÉŽ DO POKLADNIČKY ZA LAVICEMI U STOLEČKU.

 
 

farní listy z 28. neděle v mezibodí - aktuální 

Celý soubor ke stažení ZDE.

TÝDEN OD 10. 10. do 17. 10. 2021

 

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: památka sv. Jana XXIII., papeže (XIX.-XX. stol.)

čtvrtek: památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka (III. stol.)

pátek: památka sv. Terezie z Avily, řeholnice ( XVI. stol.)

 

bohoslužby Dolní bojanovice

28. v mez 21

 

Oznámení DOLNÍ BOJANOVICE

 
PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ:

úterý: 17:30-18:00;

středa: 17:30-18:00;

čtvrtek: 20:00-21:30;

pátek: 17:30-18:00;

sobota: 6:00-6:30.

 

 
neděle

- Svátostné požehnání začne dnes v obvyklých 14 hodin.

- Po požehnání si mohou do sakristie přicházet děti pro samolepku zvířátka, pokud se jim nepodařilo zúčastnit se středeční mše svaté. Tak tomu bude platit i nadále.

- Dnes po požehnání (cca od 14:15) jste zváni do farní stodoly při příležitosti oslavy 70. narozenin o. Václava Ventury (přesný den jeho narozenin je 12. října). Na programu bude přípitek, malé pohoštění, promítání filmu o Athosu a možnost zakoupení posledních dvou knih o. Václava (Josef Hesychasta: dopisy (cena 360,- Kč) a Starec a slzy (cena 180,- Kč). Knihy si můžete na závěr nechat podepsat.

- Dnes v 19 hodin začne v Centru pro rodinu (Štefánikova 15) v Hodoníně evangelizační kurz Alfa. Další setkání se budou konat zpravidla v pátek. Pozvěte své nevěřící či hledající známé. Informace a přihlášky na telefonu 731 626 073, příp. na: alfa.hodonin@email.cz ; hlásit se můžete i v sakristii, případně můžete dorazit přímo na dnešní setkání. Více též na: www.kurzyalfa.cz a na plakátech

 

středa

- Ve středu se koná pouť do Žarošic. Odjezd bude v obvyklý čas z obou zastávek.

-  Ve středu na dětské mši sv. budou představeny děti ze 3. tříd, které tento školní rok poprvé přistoupí ke sv. přijímání. Nadále budeme probírat příběhy spojené s obrázky zvířat. Prosím rodiče, aby povzbudili své děti k účasti.

- Ve středu po mši sv. (cca od 19 h.) se bude v kostele konat krátké informativní setkání s rodiči třeťáků.

 

sobota

- V sobotu v 18 hodin se bude konat říjnová pobožnost s modlitbou všech růženců, s litaniemi a s krátkou adorací. Po jejím skončení (cca 19:30) bude podáno svaté přijímání.  

 

neděle

- Příští neděli při mši svaté v 10 hodin poděkujeme za 70 let života o. Václava Ventury. Po požehnání bude setkání ve farní stodole s přípitkem, s promítáním filmu o Athosu a s prodejem posledních dvou knih o. Václava (Starec a slzy (cena cca 200,- Kč); Josef Hesychasta: dopisy (cena cca 400,- Kč)). Knihy si můžete nechat podepsat. Jste srdečně zváni.

Příští neděli v 19 hodin začne v Centru pro rodinu (Štefánikova 15) v Hodoníně evangelizační kurz Alfa. Další setkání se budou konat zpravidla v pátek. Pozvěte své nevěřící či hledající známé. Informace a přihlášky na telefonu 731 626 073, příp. na: alfa.hodonin@email.cz ; hlásit se můžete i v sakristii. Více též na: www.kurzyalfa.cz a na plakátech.  

 

ostatní oznámení

- Říjnové pobožnosti v tomto týdnu: pondělí – 18 hodin; čtvrtek – 19 hodin; sobota – 18 hodin.  

- I nadále budou všechny večerní mše svaté ve všední dny začínat v 18 hodin.

- Letos se po dvou letech bude konat duchovní obnova pro maminky v Břežanech. Termín: neděle 14. 11. večer – úterý 16. 11. večer. Přihlášky v sakristii nebo u paní Petry Blahové (tel.: 721 087 374). Zvány jsou všechny maminky bez ohledu na věk.

- Připomínám, že nyní už je důležité účastnit se nedělních mší svatých „naživo“, pokud v tom člověku nebrání zdravotní důvody. Zvu vás také k hojnější účasti na všedních mších svatých.

- Velké poděkování patří všem, kteří i v letošním roce darovali hrozny do farního sklepa.

 

BOHOSLuŽBY JOSEFOV

neděle 10. 10. v 8:30 – za Vojtěcha Pospíšila, dvoje rodiče a za živou i + rodinu

čtvrtek 14. 10. v 18:00 – za + Vladimíra Zhřívala a za živou rodinu

neděle 17. 10. v 8:30 – za živou i + rodinu Judasovu

 

OZNÁMENÍ JOSEFOV

- Dnes po mši sv. si můžete v sakristii zakoupit poslední dvě knihy o. Václava Ventury (Josef Hesychasta: dopisy (cena 360,- Kč) a Starec a slzy (180,- Kč). Můžete si je také nechat podepsat.

- Nadále pokračují růžencové pobožnosti: v neděli ve 14 hod. a ve všední dny v 18 hod.

- Příležitost ke sv. smíření bude ve čtvrte k přede mší svatou, případně po mši svaté.

 

  

BOŽÍ SLOVO NA TÝDEN:

Texty této neděle (28. v mezidobí):

1. čt.: Mdr 7,7-11  Skrze moudrost se mi dostává dobra.

Modlil jsem se, a byl mi dán rozum, prosil jsem, a ducha moudrosti v úděl jsem přijal. Jí jsem dal přednost před žezly a trůny a bohatství ve srovnání s ní jsem pokládal za nic. Nesrovnával jsem s ní neocenitelný drahý kámen, protože všechno zlato je vzhledem k ní jen troška písku a za bláto lze počítat vedle ní stříbro. Miloval jsem ji nad zdraví a krásu, chtěl jsem ji mít raději než denní světlo, poněvadž nehasne její záře. Spolu s ní se mi dostalo všeho dobra a skrze ni nespočetného bohatství.

2. čt.: Žid 4,12-13  Pouze Jemu se budeme zodpovídat ze svých skutků.

Boží slovo je plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími. Není tvora, který by se před Bohem mohl ukrýt, před jeho očima je všechno nahé a odkryté a jemu se budeme zodpovídat.

ev.: Mt 10,17-30  U Boha není nic nemožného.

Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: ‘Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!’“ On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.“ Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: „Děti, jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno.“ Tu mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“ Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný.“

Nejeden člověk si posteskne, když vidí někoho v krásném autě či luxusní vile. Bohatství však má svá rizika. Vzdát se jistoty, kterou bohatství poskytuje, může být pro mnohé neřešitelné. Nedokážou to. Nejde o to, že nemáme vytvářet jistoty, šetřit na horší časy atd. Ježíš mluví o závislosti, o poutech, která člověka sevřou tak, že není svobodný. Zmíněný člověk v evangeliu nedokázal opustit svůj svět bohatství. Dokázal Boha uctívat pouze v omezeném prostoru, který vymezilo jeho bohatství. Příměr s velbloudem a jehlou ukazuje tento paradox. Podstatné je však to, co v textu evangelia navazuje! Ti, kteří dokázali opustit své bohatství, se Boží milostí stávají nesmírně bohatí. A zkušenost to potvrzuje.

 

Texty příští neděle (29. v mezidobí):

1. čt.: Iz 53,10-11 Jestliže dá Hospodinův služebník na usmíření svůj život, uzří potomstvo...

Hospodinu se zalíbilo zdrtit svého služebníka utrpením; jestliže dá na usmíření svůj život, uzří potomstvo, které bude žít dlouho, skrze něho se zdaří Hospodinův plán. Pro útrapy své duše uvidí světlo, nasytí se svým poznáním. Můj spravedlivý služebník ospravedlní mnohé, neboť sám ponese jejich viny.

2. čt.: Žid 4,14-16  Přistupujme proto s důvěrou k trůnu milosti.

Máme vynikajícího velekněze, který prošel až do nejvyššího nebe: je to Ježíš, Boží Syn. Proto se pevně držme svého vyznání. Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi, slabými. Naopak! Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost, kdykoli potřebujeme pomoci.

ev.: Mt 10,35-45  Syn člověka přišel, aby dal svůj život jako výkupné za všechny.

K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme.“ Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen?“ Oni mu odpověděli: „Můžeme!“ Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, pít budete, a v křest, ve který já budu ponořen, ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno.“ Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. Ježíš si je zavolal a řekl jim: „Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“

Je smutné sledovat, jak sami učedníci mnohdy Ježíšovi nerozumí. Pán nepřinesl novou formu politického uspořádání či rozdělení si světa. On přinesl spásu. Dokážeme tyto skutečnosti od sebe oddělit? Zdá se, že člověk přemýšlí jen v kontextu vlastního světa, sebezajištění, ohodnocení, moci… Jak jen vysvětlit, že spása nesouvisí s otázkou peněz či politického vlivu? Jak jen přesvědčit člověka, že v jeho životě jde o cosi věčného, co nekončí například ztrátou funkce? Je důležité snažit se upřímně a bez předsudků pochopit to, co nám Ježíš sděluje. On nás chápe dokonale. Dokáže se vcítit do našeho myšlení, strachů, radostí i plánů

 

 

 

Jak pulsujeme

 
ČÍSLO farního ÚČTU: 1440477309/0800.
VELKÉ DÍKY TAKÉ ZA PŘÍSPĚVKY PRO NAŠI FARNOST (Z DŮVODU VÝPADKU SBÍREK).

 

 

Charita SBÍRKA PRO RODINY,

 KTERÉ SE OCITLY V NOUZI

Na tento účel můžete přispět na účet 35-8972550257/0100 - poznámka KORONA.

Kontakt: Jana Šupálková, tel. 737 234 077,
e-mail: jana.supalkova@hodonin.charita.cz

Za Vaše příspěvky moc děkujeme.

letak_pomoc detem

  

 

1 online návštěvník

50 návštěv dnes

671 návštěv tento týden

74785 návštěv celkem