CYKLUS POSTNÍCH KÁZÁNÍ - HLEDÁNÍ BOŽÍ TVÁŘE - ZDE

 
 

Kontakt na terapeuta Radovana Voříška z Nadace Podané ruce - vorisek@podaneruce.cz

  

 

farní listy ze 3. neděle velikonoční - aktuální 

Celý soubor ke stažení ZDE.

 

TÝDEN OD 14. 4. do 21. 4. 2024

SVÁTKY V TÝDNU:

Prožíváme 3. týden velikonoční

bohoslužby Dolní bojanovice

3. velikonoční 24

 

Oznámení DOLNÍ BOJANOVICE

 
PŘÍLEŽITOST K SVÁTOSTI SMÍŘENÍ:

úterý: 18:30-19:00;

čtvrtek: večerní svátost smíření tento týden nebude.

pátek: 17:30-18:00 (o. Pavel Kopeček). 

  

neděle

- Dnes ve 14 hodin jste zváni na svátostné požehnání.

- Dnes po požehnání se bude u památníku padlých konat krátké setkání při příležitosti výročí konce II. světové války a pro připomenutí našich židovských spoluobčanů, kteří za války zahynuli. Jste zváni.

- V kostele mezi lavicemi je pokladnička. Vašedary do ní budou určeny na podporu domácího hospice sv. Filipa Neri. Na tentýž účel můžete přispívat do pokladničky za lavicemi. Dobrovolná sbírka končí dnes.

-  Děti (i ostatní) mohou dnes naposledy přinést do sakristie sladkosti, o které se podělí s dětmi z chudších rodin.

-  Dnes naposledy můžete přinášet do sakristie postničky. To, co jste do nich shromáždili, bude – podobně jako sbírka do pokladničky – sloužit k podpoře charitního hospice sv. Filipa Neri.

 

úterý

- POZOR: Úterní večerní mše sv. začne až v 19 hod. Středa tento týden zůstává na 18. hodině.

  

pátek

- POZOR: Páteční večerní mše sv. začnou až v 19 hod.

-  V pátek bude mít přímluvy 4. skupina biřmovanců.

 

neděle

-  Příští neděli se bude při všech mších svatých konat sbírka na Charitu.

Příští neděli po dopoledních mších svatých a po požehnání bude prodávat knihy p. Josef Novák.

-  Příští neděli od 16 hodin se bude ve farní stodole konat autorské čtení p. Jany Ilčíkové z Dubňan z její knihy Nes světlo, Jano! Knihu si budete moci zakoupit a tak přispět na projekt Sanitka splněných přání. Povídání doplní hudebním vystoupením sestry Herkovy. Jste srdečně zváni.

 

OSTATNÍ OZNÁMENÍ

-  Pokud byste nutně potřebovali kněze, můžete kontaktovat o. Pavla Kopečka (tel.: 608 725 086) nebo o. Bohumila Urbánka (tel.: 606 381 722).

-  Za dva týdny – v pátek 26. 4. po mši svaté – se bude v kostele konat večer chval. Jste zváni.

-  V sobotu 18. 5. se v Třebíči bude konat diecézní setkání mládeže s biskupem Pavlem. Kromě mše sv. je připraven bohatý program. Hlaste se co nejdříve. Informace a přihlášky na našich web. stránkách.  

- V kostele mezi lavicemi je pokladnička. Vašedary do ní budou určeny na podporu domácího hospice sv. Filipa Neri, který provozuje katolická Charita. Na tentýž účel můžete přispívat do pokladničky za lavicemi. Dobrovolná sbírka trvá do příští neděle.

-  Na letní Mladifest, který se bude konat v Medjugorje (30.7. – 7.8.), bude vypraven druhý autobus; jsou tedy ještě volná místa. Hlaste se co nejdříve v sakristii nebo p. Václavu Salajkovi (tel.: 737 234 099).

 

BOHOSLuŽBY JOSEFOV

neděle 14. 4. v 8:30 – za Petra Svobodu a za živou i zemřelou rodinu

čtvrtek 18. 4. v 18:00 – na dobrý úmysl

neděle 21. 4. v 8:30 – na poděkování za 50 let společného života a za živou i + rodinu

 

OZNÁMENÍ JOSEFOV

- Dnes naposledy můžete do sakristie přinést postničky, příp. sladkosti pro děti z chudších rodin.

- Příležitost ke sv. smíření bude ve čtvrtek ½ hodiny přede mší svatou (o. Bohumil Urbánek).

- Do příští neděle můžete do pokladničky přispívat na podporu domácího hospice sv. Filipa Neri.

- Příští neděli se bude konat sbírka na Charitu.

 

BOŽÍ SLOVO NA TÝDEN:

 
Texty této neděle (3. velikonoční):

1. čt.: Sk 3,13-15.17-19  Původce života jste dali zabít, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých.

Petr promluvil k lidu: „Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův, Bůh našich praotců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého jste vy sice vydali a kterého jste se zřekli před Pilátem, ačkoliv on rozhodl, že ho propustí. Vy však jste se zřekli Svatého a Spravedlivého, a vyprosili jste si milost pro vraha. Původce života jste dali zabít, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých, a my jsme toho svědky. Já ovšem vím, bratři, že jste to udělali z nevědomosti, a stejně tak i vaši přední muži. Bůh to však dopustil, aby se tak splnilo, co předem oznámil ústy všech proroků, že jeho Pomazaný musí trpět. Obraťte se tedy a dejte se na pokání, aby vaše hříchy byly zahlazeny.“

 

2. čt.: 1 Jan 2,1-5a  On je smírnou obětí za naše hříchy i za hříchy celého světa.

Moje milé děti! Toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo, máme přímluvce u Otce: Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa. Podle toho víme, že jsme ho poznali, když zachováváme jeho přikázání. Kdo tvrdí: „Znám ho“, ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda. Kdo však jeho slovo zachovává, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti.

 

ev.: Lk 24,35-48  Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých.

Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně.“ A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. Pro samou radost  však tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili. Proto se jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim řekl: „To je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky.“

 

Podle Lukášova vyprávění se zdá, že apoštolové se nesetkali se Vzkříšeným dříve než učedníci přicházející z Emauz. Apoštolové tak možná byli rozladění nebo emauzským poutníkům nevěřili. Na vlastní kůži zjistili, jak těžké je uvěřit svědectví druhých. A najednou je Pán mezi nimi. Stále nevěří. Snad až sarkasticky je Pán vybízí, aby se ho dotkli. Čeho všeho se musíme „dotknout“, abychom přijali jako fakt, že Ježíš je skutečně živý, že má moc nad smrtí?

 

Texty příští neděle (4. velikonoční):

1. čt.: Sk 4,8-12  V nikom jiném není spásy.

Petr, naplněn Duchem svatým, řekl: „Přední mužové v lidu a starší! Když se dnes musíme odpovídat z dobrého skutku na nemocném člověku, kým že byl uzdraven, tedy ať to víte vy všichni a celý izraelský národ: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil z mrtvých: skrze něho stojí tento člověk před vámi zdravý. On je ten ‘kámen, který jste vy stavitelé odhodili, ale z kterého se stal kámen nárožní’. V nikom jiném není spásy. Neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy.“

 

2. čt.: 1 Jan 3,1-2  Budeme vidět Boha tak, jak je.

Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je.

 

ev.: Jan 10,11-18  Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.

Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk – a vlk je uchvacuje a rozhání – vždyť kdo je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc život dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“

 

Obraz pastýře z evangelia vyžaduje několik poznámek pro správné pochopení: Velká část území Izraele je poušť nebo skalnatá, neúrodná krajina. Pastýř musel být člověk znající skvěle širokou oblast se všemi stržemi, studnami, a hlavně skromnými místy, kde roste alespoň trochu trávy, jinak stáda zahynula hlady a žízní. Označení pastýř bylo užíváno ve Starém zákoně pro kněze a vůdce lidu (např. Jeremiáš). Vyprávění o dobrém pastýři z navazuje na příběh o uzdravení slepce z Janovy deváté kapitoly, kde Pán uzdravil slepce ostatními považovaného za hříšníka. Představitelé židovství uzdraveného vyhnali, ale Kristus ho vyhledal, nabídl mu život, naději. Poslední čtyři věty dnešního evangelia ukazují, že Ježíš má moc dát život. Proto je Bůh. Vykresluje se tu tedy obraz Pána, který jediný umí přivést člověka na místa života.

 

 

dary

 

Jak pulsujeme

 
 
 
QR_platbaČÍSLO farního ÚČTU:
1440477309/0800.
VELKÉ DÍKY ZA PŘÍSPĚVKY PRO NAŠI FARNOST.

 

 

Charita SBÍRKA PRO RODINY,

 KTERÉ SE OCITLY V NOUZI

Na tento účel můžete přispět na účet 35-8972550257/0100.

Kontakt: Jana Šupálková, tel. 737 234 077,
e-mail: jana.supalkova@hodonin.charita.cz

Za Vaše příspěvky moc děkujeme.

 

 

Pozvánky 

 

Klub maminek_logo  

 

kliknutím ma logo se dostanete na             facebookovou skupinu

 

 

 

 

 

 

Filmový večer2024

 

  

Diecézni setkání2024

 

 

0 online návštěvníků

154 návštěv dnes

786 návštěv tento týden

196519 návštěv celkem