DÍKY ZA VAŠE PŘÍSPĚVKY PRO POTŘEBY FARNOSTI. ČÍSLO FARNÍHO ÚČTU: 1440477309/0800.

QR_platbaMŮŽETE PŘÍSPĚT I PŘES QR KÓD VE SVÉM MOBILNÍM BANKOVNICTVÍ - JE TŘEBA:
- VYPLNIT JEN ČÁSTKU,
- ODESLAT PLATBU.

 

MŮŽETE PŘISPÍVAT TÉŽ DO POKLADNIČKY ZA LAVICEMI U STOLEČKU. 

 

-  

farní listy ze 5. velikonoční neděle - aktuální 

Celý soubor ke stažení ZDE.

TÝDEN OD 15. 5. do 22. 5. 2022

 

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hl. patrona Čech (XIV. st.)

pátek: památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze (XVIII.-XIX. stol.)

sobota: svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály

 

bohoslužby Dolní bojanovice

5. velikonoční 22

 

Oznámení DOLNÍ BOJANOVICE

 
PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ:

středa: 17:30-18:00;

čtvrtek: 20:00-21:30;

pátek: 18:00-19:00;

sobota: 6:30-7:00.

 

neděle

- Dnes ve 14 hodin začne krátká pobožnost u kaple svatého Jana Nepomuckého (modlitba růžence tamtéž od 13:30). Po té bude následovat svátostné požehnání v kostele. Po požehnání bude podáno svaté přijímání

- Taktéž po požehnání si děti mohou přijít pro obrázky zvířat, které jim chybějí.

-   Do pokladničky za lavicemi můžete dnes naposledy přispívat potřebným na Ukrajině i farníkům o. P. Krenického.

-   Dnes od 19:20 se bude ve farní stodole konat promítání hokejového utkání Česko – Švédsko. Jste srdečně zváni.

 

středa

-   Ve středu po mši svaté se bude konat příprava dětí a rodičů k prvnímu svatému přijímání.

-   Ve středu ve 20 hodin se bude na faře konat setkání farní rady.

 

pátek

-   V pátek při mši svaté bude mít přímluvy 4. skupina biřmovanců.

 

sobota

-   V sobotu ve 12 hodin si při svatebním obřadu udělí svátost manželství Jaroslav Petřík a Markéta Sopková, oba bydliště Hrušky.

-   V sobotu od 18 hodin se bude na faře konat příprava biřmovanců. S vedoucími se sejdeme v 17:30.

 

neděle

-   Příští neděli bude mít dopolední mše svaté vnaší farnosti o. Marek Orko Vácha.

 

ostatní oznámení

- Májové pobožnosti se budou konat v pondělí a v sobotu v 18 hodin a ve čtvrtek v 19 hodin.

-   Za dva týdny – v sobotu 28. května dopoledne – se bude na farní zahradě konat brigáda v rámci přípravy na Noc kostelů a na farní den. Prosím, udělejte si čas.

-   Přednášky v rámci duch. obnovy biřmovanců jsou k dispozici v rubrice audio nahrávky nebo ZDE.

 

-   Harmonogram některých blížících se farních akcí:
• sobota 4.6. (14:00): biřmování;
• pátek 10.6.: Noc kostelů;
• neděle 12.6.: první sv. přijímání;
• neděle 26.6.: Farní den;
• sobota 2.7. (10:00 Velehrad): kněžské svěcení Jiřího Hebrona;
• úterý 5.7. (10:00): primice Jiřího Hebrona.
• pobyty v Roháčích: mládež: bude upřesněno; dospělí: 14.–20. srpna. Můžete se nahlašovat v sakristii.

 

Poutě do Medjugorje:

• 30. července – 7. srpna (Mezinárodní festival mládeže).
Přihlášky a informace u pana Václava Salajky (tel.: 737 234 099). Hlásit se můžete též v sakristii. Na poutě jste srdečně zváni. Prosíme, abyste s případnými přihláškami neotáleli kvůli zajištění ubytování. Květnová pouť je už obsazená.

 

 -  Od 7. do 10. července se po třech letech bude v Brně konat Charismatická konference. Přihlašujte se na: http://konference.cho.cz/. Účast na konferenci doporučuji.

 

BOHOSLuŽBY JOSEFOV

neděle 15. 5. v 8:30 – za Emila Vnenčáka, syna, dvoje rodiče a za živou rodinu

čtvrtek 19. 5. v 18:00 – za + Václava Janů, manželku, dva syny, snachu a za živou rodinu

neděle 22. 5. v 8:30 – za Josefa Zálešáka, manželku, syna a za živou rodinu

 

OZNÁMENÍ JOSEFOV

- Májové pobožnosti se budou konat v neděli ve 14 hodin a ve všední dny v 18 hodin.  

- Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.

  

BOŽÍ SLOVO NA TÝDEN:

 
Texty této neděle (5. neděle velikonoční):

1. čt.: Sk 14,21b-27  Svolali církevní obec a vypravovali, co všechno Bůh s nimi vykonal.

Pavel a Barnabáš se vrátili do Lystry, Ikónia a do Antiochie. Utvrzovali tam učedníky a povzbuzovali je, aby byli ve víře vytrvalí, protože do Božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme. V jednotlivých církevních obcích jim po modlitbě a postu ustanovili starší a poručili je Pánu, v kterého uvěřili. Potom prošli Pisídií a Pamfýlií a hlásali slovo Páně v Perge. Pak odešli do Atálie. Odtamtud odpluli lodí do Antiochie, kde byli kdysi doporučeni milosti Boží k dílu, které teď ukončili. Když tam přišli, svolali církevní obec a vypravovali, co všechno Bůh s nimi vykonal a jak otevřel bránu k víře pohanům.

 

2. čt.: Zj 21,1-5a  Bůh jim setře každou slzu z očí.

Já, Jan, viděl jsem nová nebesa a novou zemi, dřívější nebesa a dřívější země zmizely, ani moře už není. A uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha. A uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas: „Hle - Boží stan mezi lidmi! Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho lidem, a on - Bůh s nimi - bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí: nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest už nebude, protože co dříve bylo, pominulo.“ A ten, který seděl na trůně, řekl: „Hle - všechno tvořím nové!“

 

ev.: Jan 13,31-33a.34-35  Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem.

Když (Jidáš) odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“

 

Zradou je Bůh oslaven? Zní to jako protimluv. Jakkoli Jidáš usiluje o zkázu Krista, z hlediska Boží strategie právě začala cesta vykoupení. Ježíšova smrt a vzkříšení je oslavou Boha, oslavou a ukázkou Boží vlády nad světem. Záměry Zla jsou poraženy Boží mocí, která dalekosáhle překračuje horizont myšlenek Jidáše. Jejím cílem je svoboda dětí Božích, aby mohly společně putovat za Bohem. Jsme vykoupeni jako společenství! Proto se dá mluvit o tom, že církev je mystické Kristovo tělo. Jsme součástí Krista, jsme součástí Božího lidu, který putuje za Pánem. To, co nás vzájemně propojuje, je láska k Bohu a k souputníkům na společné cestě za Bohem.

 

Texty příští neděle (6. neděle velikonoční):

1. čt.: Sk 15,1-2.22-29  Rozhodl Duch svatý i my...

Někteří lidé přišli z Judska do Antiochie a poučovali bratry: „Nedáte-li se podle mojžíšského zvyku obřezat, nemůžete dojít spásy.“ Pavel a Barnabáš se však s nimi dostali do hádky a úporně se s nimi o to přeli. Bylo proto rozhodnuto, aby se kvůli této sporné otázce odebrali k apoštolům a starším do Jeruzaléma.Tehdy se apoštolové a starší spolu s celou církevní obcí rozhodli, že ze svého středu vyberou několik mužů a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie, totiž Judu, kterému říkali Barsabáš, a Silu – vedoucí muže mezi bratry. A po nich poslali toto psaní: „Apoštolové a starší posílají bratrský pozdrav bratrům v Antiochii, Sýrii a Kilíkii, obráceným z pohanství. Dověděli jsme se, že vás někteří lidé z našeho středu znepokojili a popletli svými řečmi, ačkoli k tomu nedostali od nás žádné pověření. My jsme se tedy nyní jednomyslně rozhodli, že vybereme některé muže a pošleme je k vám zároveň s naším drahým Barnabášem a Pavlem, lidmi, kteří nasadili svůj život pro našeho Pána Ježíše Krista. A tak jsme vypravili Judu a Silu, aby vám to vyložili ještě ústně. Rozhodl totiž Duch svatý i my, že vám nemá být ukládáno žádné další břemeno kromě těchto nutných věcí: vyvarovat se toho, co bylo obětováno modlám, krve, masa z udušených zvířat a smilstva. Budete-li se těchto věcí chránit, jednáte správně. Buďte zdrávi.“

 

2. čt.: Zj 21,10-14.22-23  Ukázal mi svaté město, jak sestupuje z nebe.

Anděl mě přenesl v duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město, Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha a září Boží vznešeností. Jiskřilo jako nejvzácnější kámen, jako křišťálově průhledný jaspis. Mělo silné a vysoké hradby s dvanácti branami, na nich dvanáct andělů a jména nadepsaná na nich jsou jména dvanácti izraelských kmenů. Tři brány ležely k východu, tři brány k severu, tři brány k jihu a tři brány k západu. Městské hradby mají dvanáct základních kamenů a na nich dvanáct jmen dvanácti Beránkových apoštolů. Chrám jsem v něm však neviděl, neboť Pán Bůh vševládný a Beránek – to je jeho chrám. A toto město nemá zapotřebí ani slunce, ani měsíce, aby ho osvětlovaly, protože ho ozařuje Boží velebnost. Jeho světlem je Beránek.

 

ev.: Jan 14,23-29  Duch svatý připomene vám všechno, co jsem vám řekl já.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A přece slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: ‘Odcházím’ a ‘zase k vám přijdu’. Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane.“

 

Každý z nás zakouší nejednu složitou situaci. A k tomu Pán říká: „Pokoj vám dávám“. Pokoj je stav srdce, když je v klidu, bez ohrožení, strachů… Ježíšův pokoj je darem Ducha svatého. I uprostřed otázek, starostí, dokonce uprostřed válečných hrůz umí Bůh vstupovat do srdce a vnášet pokoj. Tento pokoj je živý, tvůrčí, protože ho přináší Boží Duch. Je to pokoj, který nenechává věci ležet ladem, ani nejde o rezignaci či lenost. Je to pokoj, který motivuje, vítr, který vede loď, aby plula do cíle.

 

 

Jak pulsujeme

 
ČÍSLO farního ÚČTU: 1440477309/0800.
VELKÉ DÍKY TAKÉ ZA PŘÍSPĚVKY PRO NAŠI FARNOST (Z DŮVODU VÝPADKU SBÍREK).

 

 

Charita SBÍRKA PRO RODINY,

 KTERÉ SE OCITLY V NOUZI

Na tento účel můžete přispět na účet 35-8972550257/0100 - poznámka KORONA.

Kontakt: Jana Šupálková, tel. 737 234 077,
e-mail: jana.supalkova@hodonin.charita.cz

Za Vaše příspěvky moc děkujeme.

letak_pomoc detem

  

 

3 online návštěvníci

28 návštěv dnes

877 návštěv tento týden

105413 návštěv celkem