LogoBB AŽNAVĚKY - videolist Brněnské diecéze 

 

 

 

Kontakt na terapeuta Radovana Voříška z Nadace Podané ruce - vorisek@podaneruce.cz

  

 

 

FARNÍ LISTY Z 10. neděle v mezidobí - AKTUÁLNÍ 

Celý soubor ke stažení ZDE.

 

TÝDEN OD 9. 6. do 16. 6. 2024

SVÁTKY V TÝDNU:

úterý: památka sv. Barnabáše, apoštola

čtvrtek: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve (13. stol.)

 

BOHOSLUŽBY DOLNÍ BOJANOVICE

BOŽSKÉ SRDCE 24 - 10. v mez

  

OZNÁMENÍ DOLNÍ BOJANOVICE

 
PŘÍLEŽITOST K SVÁTOSTI SMÍŘENÍ:

pondělí: 6:00-6:30;

středa: 17:30-18:00;

čtvrtek: 20:00-21:30;

pátek: 18:30-19:00;

sobota: 6:30-7:00.

  

NEDĚLE

- Průvod ke cti Božského Srdce začnednes v 9:30. Potom bude následovat slavnostní mše svatá u památníku padlých. Večerní mše svatá dnes nebude.

- Svátostné požehnání se dnes odpoledne konat nebude.

Dnes odpoledne (od 15 hodin) se ve farním areálu bude konat setkání pro děti po prvním svatém přijímání, jejich rodiče a sourozence.

 

středa 

-  Ve středu v 19 hodin se bude konat setkání farní rady.

 

čtvrtek

-  Ve čtvrtek se uskuteční pouť do Žarošic. Odjezd autobusu bude v 17 hodin z obou zastávek. Tentokrát pojede v autobuse pouze naše farnost. Pokud můžete, využijte tuto nabídku.

 

PÁTEK

-  V pátek od 17 hodin a v sobotu dopoledne bude na faře k dispozici terapeut Radovan Voříšek. Na případném setkání s ním se můžete domlouvat prostřednictvím jeho mailu: vorisek@podaneruce.cz .

-  V pátek po mši svaté (od 19:45) se ve farní učebně uskuteční setkání s těmi, kdo jsou přihlášeni na pouť na Mladifest v Medjugorje. Budou sděleny důležité informace; pokud můžete přijďte.

 

SOBOTA

-  V sobotu od 8 hodin proběhne ve farním areálu brigáda v rámci přípravy na farní den. Pokud můžete, udělejte si, prosím, čas. Prosíme o pomoc i mládež a ostatní pomocníky.

 

neděle

-  Příští neděli od 19:30 se bude na faře konat biblická hodina.

 

OSTATNÍ OZNÁMENÍ

-  Tento týden proběhnou návštěvy nemocných (bohoslovec Viktor Pařízek): středa – horní konec; čtvrtek – dolní konec; sobota po 11. hodině – penzion.

-  Náš farní den se bude konat v neděli 23. června odpoledne. V pátek 21. 6. po večerní mši sv. (pravděpodobně) mu bude předcházet večer chval; v sobotu 22. 6. večer promítání filmu. Více informací za týden.

-  V sobotu 29. června od 8 hodin se pod Nechorami v Prušánkách uskuteční Běh pro Chovánek. Více informací na plakátech a na farních webových stránkách.

-  V sobotu 29. června ve 14:30 bude v Křižanově slavit primiční mši svatou novokněz Milan Pazdera. Pokud máte zájem o společnou dopravu, přihlašujte se závazně do příští neděle v sakristii.

- Od 11. do 14. července se bude v Brně konat Charismatická konference. Účast velmi doporučuji. Přihlašování: https://konferencecharis.cz/ . Program konference je taktéž na uvedených stránkách.   

- Naše farní pouť na Svatý Hostýn se letos uskuteční v sobotu 27. července. Pokud můžete, udělejte si na tento termín čas.

-  Naše diecéze začala vydávat videolist pod názvem Ažnavěky. Jeho druhý díl se natáčel v naší farnosti. Najdete ho na odkaze výše.

 

BOHOSLUŽBY JOSEFOV

čtvrtek 13. 6. v 18:00 – za rodiče Kučerovy, Hubáčkovy a za živou rodinu

neděle 16. 6. v 8:30 – za rodiče Klubusovy, jejich zetě a za živou i + rodinu 

 

OZNÁMENÍ JOSEFOV

- Svátost smíření: ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.

- V pátek po 14. hodině navštíví o. Petr v Josefově nemocné.

 

BOŽÍ SLOVO NA TÝDEN:

 
TEXTY TÉTO NEDĚLE  (z Božského Srdce; při ranní mši sv. se budou číst texty z 10. neděle v mezidobí):

1. čt.: Oz 11,1.3-4.8c-9  Obrací se ve mně srdce.

Když byl Izrael ještě dítětem, zamiloval jsem si jej; tehdy jsem povolal svého syna z Egypta. Já jsem Efraima učil chodit a nosil jsem je v náručí; oni však uznat nechtěli, že jsem to já, kdo je uzdravil. Táhl jsem je provazy lidskosti a lany milování. Byl jsem jim tím, kdo nadnáší jho, které nosí na šíji; skláněl jsem se k nim, abych je nakrmil. Copak se tě, Efraime, mohu vzdát? Mohu tě, Izraeli, vydat napospas? Copak s tebou jak s Admou naložím? Zachovám se k tobě jako k Cebojim? Srdce se ve mně obrací, v nitru jsem pohnut lítostí. Nevykonám svůj prudký hněv, nevydám znovu Efraima záhubě. Jsem přece Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe – nenavštívím tě už děsem.

 

2. čt.: Ef 3,8-12.14-19  Poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání.

Mně, zdaleka nejmenšímu ze všech svatých, byla dána ta milost, abych mezi pohany hlásal Kristovo nepopsatelné bohatství a abych všem vysvětlil jeho plán, to tajemství od věků skryté v Bohu, Stvořiteli všeho. Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu – v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou… Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka,   a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží.

 

ev.: Jan 19,31-37  Probodl mu kopím bok a vyšla krev a voda.

Poněvadž byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na kříži - na tu sobotu totiž připadal veliký svátek -, požádali Židé Piláta, aby odsouzeným byly zlámány kosti a aby byli sňati s kříže.  Přišli tedy vojáci a zlámali kosti prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali, ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a voda. A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví, a jeho svědectví je pravdivé; on ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. Neboť se to stalo, aby se naplnilo Písmo: „Ani kost mu nebude zlomena“. A na jiném místě Písmo praví: „Uvidí, koho probodli“.

 

V krvi a vodě, které vytrysknou z Kristova srdce, vidí Jan kromě daru Ducha a Slova pravděpodobně také znamení dvou velkých křesťanských svátostí - křtu (voda) a eucharistie (krev), které mají své kořeny v Kristově kříži. Evangelista zvlášť naléhavě zdůrazňuje své „svědectví“ a svědectví církve, která v srdci Krista, obětovaného jako velikonočního beránka, vidí pramen svého vykoupení a své spásy. K onomu srdci máme obrátit pohled víry, jak napovídá citát ze Zachariáše: „Budou hledět na toho, kterého probodli.“

 

Texty příští neděle (11. neděle v mezidobí):

1. čt.: Ez 17,22-24 Povyšuji nízký strom.

Tak praví Pán, Hospodin: „Já vezmu ratolest z vrcholku vysokého cedru a zasadím ji na vysoko čnící hoře. Zasadím ji na vyvýšené hoře izraelské a vyžene větve, ponese plody a stane se nádherným cedrem. Pod ním bude bydlet všechno ptactvo, všeho druhu, budou hnízdit ve stínu jeho ratolestí. Poznají pak všechny polní stromy, že já, Hospodin, jsem ponížil strom vysoký a povýšil strom nízký; nechal jsem uschnout strom zelený a dal vypučet stromu suchému. Já, Hospodin, jsem to řekl a učinil.“

 

2. čt.: 2 Kor 5,6-10  Stůj co stůj usilujeme o to, abychom se líbili Pánu.

Bratři! Jsme ustavičně plni důvěry, neboť víme, že pokud jsme doma v tomto těle, jsme jako vyhnanci v cizině, daleko od Pána. To proto, že v nynějším stavu v Boha jen věříme, ale dosud ho nevidíme. Jsme však plni důvěry a chtěli bychom raději opustit domov tělesný a odebrat se do domavoa k Pánu. A proto stůj co stůj usilujeme o to, abychom se mu líbili, ať už v domově těla zůstáváme nebo se z něho debíráme. My všichni se přece musíme objevit před Kristovým soudem, aby každý dostal odplatu za to, co za života činil dobrého či špatného.

 

ev.: Mk 4,26-34  Je menší než všechna semena a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny.

Ježíš řekl zástupu: „S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, hospodář hned vezme srp, protože nastala žeň.“ Také řekl: „K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím je znázorníme? Je jako hořčičné zrno: Když je zaseto do země, je menší než všechna semena na zemi; ale když je zaseto, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu.“ V mnoha takových podobenstvích k nim mluvil, tak jak mohli rozumět. Bez podobenství k nim nemluvil. Když však byl se svými učedníky sám, všechno jim vysvětloval.

 

Nejednou zaslechneme vyjádření obav nebo i sami prožijeme strach, jak to dopadne se světem č církví. Mnohdy tu důvody k obavám jsou, vždyť nic není neměnné. Někdy se ale do takového strachu promítne naše vlastní smýšlení. Možná žijeme s pocitem, že všechno záleží jen na nás, lidech. To je obrovský omyl. Boží království roste, ať se nám to líbí nebo ne, ať ho někdo boří nebo podporuje. Je samozřejmě třeba přiložit ruku k dílu, ale zároveň nezapomínat, že tím jediným Zachráncem je náš Pán. Můžeme být „ustavičně plni důvěry“, i když se věci právě nyní nevyvíjejí pozitivně.

 

FOTOGALERIE

 

birmovani2024
Biřmování 2024

 

Archiv fotogalerie

 

 

dary

 

Jak pulsujeme

 
 
 
QR_platbaČÍSLO farního ÚČTU:
1440477309/0800.
VELKÉ DÍKY ZA PŘÍSPĚVKY PRO NAŠI FARNOST.

 

 

Charita SBÍRKA PRO RODINY,

 KTERÉ SE OCITLY V NOUZI

Na tento účel můžete přispět na účet 35-8972550257/0100.

Kontakt: Jana Šupálková, tel. 737 234 077,
e-mail: jana.supalkova@hodonin.charita.cz

Za Vaše příspěvky moc děkujeme.

 

 

Pozvánky 

 

Klub maminek_logo  

 

kliknutím ma logo se dostanete na             facebookovou skupinu

 

 

 

 

 

 

 poster JEMJ

 

 

 

3 online návštěvníci

287 návštěv dnes

1259 návštěv tento týden

204114 návštěv celkem