DÍKY ZA VAŠE PŘÍSPĚVKY PRO POTŘEBY FARNOSTI. ČÍSLO FARNÍHO ÚČTU: 1440477309/0800.

 

QR_platbaMŮŽETE PŘÍSPĚT I PŘES QR KÓD - JE TŘEBA:
- VYPLNIT JEN ČÁSTKU
- ODESLAT PLATBU

 

MŮŽETE PŘISPÍVAT TÉŽ DO POKLADNIČKY ZA LAVICEMI U STOLEČKU.

 
 

farní listy z 24. neděle v mezidobí - aktuální 

Celý soubor ke stažení ZDE.

TÝDEN OD 12. 9. do 19. 9. 2021

 

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve (IV. stol.)

úterý: svátek Povýšení svatého kříže

středa: památka Panny Marie Bolestné

čtvrtek: sv. Ludmily, mučednice (IX. stol.)

 

bohoslužby Dolní bojanovice

24. v mez 21

 

Oznámení DOLNÍ BOJANOVICE

 
PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ (o. Václav Ventura):

pondělí: 6:00-6:30;

úterý: 18:30-19:00;

středa: 17:00-18:00;

čtvrtek: 6:00-6:30;

pátek: 6:00-6:30.

 

 
neděle

- Dnes je Bojanovicích mše svatá v 7 hodin (ve stejný čas i v Žarošicích) a v 10 hodin. POZOR: Večerní mše svatá dnes nebude.

- Svátostné požehnání dnes bude v rámci přivítání poutníků (mezi 16. a 17. hodinou).

 

pondělí

- Zkouška smyčcového orchestru bude v pondělí ve 20 hodin v kostele.

 

středa

- Odjezd na pouť do Šaštína bude ve středu v 6:30 z obou zastávek. Doporučuje se vzít si s sebou rozkládací sedačky. Ještě se můžete přihlašovat. Podle nových pravidel stačí také čerstvý PCR test

 

čtvrtek

- Ve čtvrtek při večerní adoraci nebude tento týden příležitost ke svátosti smíření.

 

pátek

- POZOR:  V pátek nebude mše svatá večer, ale ráno v 6:30. Důvodem je konání koncertu, kvůli kterému bude uzavřeno okolí kostela.

 

sobota

- V sobotu se uskuteční pouť do Tetína při příležitosti 1150. výročí narození svaté Ludmily. Do středy se můžete zapisovat v sakristii. Odjezd bude ve 4:30 z dolní zastávky.

 

NEDĚLE

- Příští neděli po požehnání (od 14:15) se na faře uskuteční schůzka ministrantů s volbou nového náčelníka. Prosím všechny ministranty o účast.

 

ostatní oznámení

- Pokud máte mešní úmysly k odeslání, zapisujte je v sakristii. Poslouží jako pomoc ke studiu indického kněze v naší zemi.

- Termín pohřbu o. biskupa Petra bude pravděpodobně v týdnu po 19. září. Za zdržení mohou průtahy s dopravou jeho těla z USA.

- Telefonický kontakt na o. Václava Venturu:  606 944 572.

 

BOHOSLuŽBY JOSEFOV

neděle 12. 9. v 8:30 – za dvoje + rodiče a za živou rodinu

čtvrtek 16. 9. v 18:00 – na dobrý úmysl

neděle 19. 9. v 8:30 – na dobrý úmysl

 

OZNÁMENÍ JOSEFOV

- Příležitost ke sv. smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.

  

BOŽÍ SLOVO NA TÝDEN:

 

Texty této neděle (24.neděle v mezidobí):

1. čt.: Iz 50,5-9a  Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili.

Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou.
Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben. Blízko je můj obhájce! Kdo se chce se mnou přít? Postavme se spolu! Kdo je mým protivníkem? Ať přistoupí ke mně! Hle – Pán, Hospodin mi pomáhá! Kdo mě odsoudí?

2. čt.: Jak 2,14-18  Víra, když se neprojevuje skutky, je sama o sobě mrtvá.

Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra spasit? Když bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne: „Tak s Pánem Bohem! Zahřejte se a najezte se“ – ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co je jim to platné? Stejně tak je tomu i s vírou: když se neprojevuje skutky, je sama o sobě mrtvá. Ale někdo by mohl říci: „Ty máš víru a já mám skutky.“ Ukaž mi tu svou víru, která je beze skutků! Já ti však ze svých skutků mohu dokázat svou víru.

ev.: Mk 8,27-35  Ty jsi Mesiáš… Syn člověka musí mnoho trpět.

Ježíš vyšel do vesnic u Cesareje Filipovy. Cestou se učedníků ptal: „Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mne pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš.“ I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali. A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z cesty, satane! Tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“ Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání si ho.“

 

Texty příští neděle (25. neděle v mezidobí):

1. čt.: Mdr 2,12a.17-20  Podívejme se, zda jsou pravdivá jeho slova.

Bezbožníci řekli: „Číhejme na spravedlivého, podívejme se, zda jsou pravdivá jeho slova, zkusme, jak to s ním skončí. Je-li spravedlivý Božím synem, Bůh se ho ujme a vysvobodí ho z ruky protivníků. Zkoušejme ho soužením a trápením, abychom poznali jeho mírnost a přesvědčili se o jeho trpělivosti. Odsuďme ho k hanebné smrti, zda najde ochranu, jak říká.“

2. čt.: Jak 3,16-4,3  Moudrost shora je čistá, pokojná, shovívavá, plná milosrdenství...

Kde vládne nevraživost a sobeckost, tam je zmatek a kdejaká špatnost. Moudrost shora je však především čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků, ne obojetná ani pokrytecká. Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem je spravedlnost. Z čeho vznikají války, z čeho boje mezi vámi? Jen z vašich žádostí, které bojují ve vašich údech. Žádáte, ale nemáte; zabíjíte a nenávidíte, a přesto nemůžete dosáhnout ničeho; bojujete a válčíte, ale nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte, a nic nedostáváte, protože prosíte špatně: chcete to potom rozplýtvat na své rozkoše.

ev.: Mk 9,30-37  Kdo chce být první, ať je služebníkem všech

Ježíš a jeho učedníci procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: „O čem jste cestou rozmlouvali?“ Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. Ježíš se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.“ Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: „Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“

 

 

Jak pulsujeme

 
ČÍSLO farního ÚČTU: 1440477309/0800.
VELKÉ DÍKY TAKÉ ZA PŘÍSPĚVKY PRO NAŠI FARNOST (Z DŮVODU VÝPADKU SBÍREK).

 

 

Charita SBÍRKA PRO RODINY,

 KTERÉ SE OCITLY V NOUZI

Na tento účel můžete přispět na účet 35-8972550257/0100 - poznámka KORONA.

Kontakt: Jana Šupálková, tel. 737 234 077,
e-mail: jana.supalkova@hodonin.charita.cz

Za Vaše příspěvky moc děkujeme.

letak_pomoc detem

  

 

0 online návštěvníků

61 návštěv dnes

684 návštěv tento týden

71423 návštěv celkem