Kontakt na terapeuta Radovana Voříška z Nadace Podané ruce - vorisek@podaneruce.cz

 

 

farní listy z Nejsvětější Trojice - aktuální 

Celý soubor ke stažení ZDE.

 

TÝDEN OD 4. 6. do 11. 6. 2023

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

čtvrtek: slavnost Těla a krve Páně

 

bohoslužby Dolní bojanovice

Nejsvětější Trojice 23 II

 

Oznámení DOLNÍ BOJANOVICE

 
PŘÍLEŽITOST K SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 

úterý: 18:30-19:00;

čtvrtek: 20:00-21:30;

pátek: 18:00-19:00;

sobota: 6:30-7:00.

  

neděle

- Dnes ve 14:30(!) proběhne krátká pobožnost u kaple Nejsvětější Trojice (růženec začne tamtéž ve 14 hodin). Po pobožnosti přejdeme do kostela ke svátostnému požehnání (začne cca ve 14:50).

- Po požehnání si mohou děti v sakristii vyzvednout chybějící obrázky z dětských mší svatých.

 

středa

- Ve středu v 18:30 se na pastoračním centru na faře v Hodoníně uskuteční přednáška o. Václava Ventury pod názvem Athos – Ježíšova modlitba. Jste srdečně zváni.  

-  Ve středu po mši svaté (v 19 hodin) se na faře sejdeme s rodiči, kteří jsou ochotni pomoci s přípravou odpoledne pro třeťáky.

 

čtvrtek

- Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně – doporučený (dříve zasvěcený) svátek. Mše svaté budou ráno i večer. Celý den (a večer do 22 hodin) bude adorace Nejsvětější svátosti. Zapisujte se na seznam v hlavním vchodu.

 

pátek

-  V pátek po mši sv. (cca od 19:45) se ve far. stodole sejdeme s vedoucími kurzu ChO ve Vacenovicích.

-  Zkouška Svatováclavského SBORU bude v pátek ve 20 hodin v kostele. 

 

sobota

-  V sobotu v 8 hodin se od fary pojede na májky – prosíme o účast i mladší pomocníky.

-  V sobotu v 18 hodin začne další příprava na biřmování. Zváni jsou mladí od 16 let věku. Případní mladší zájemci se mohou osobně domluvit s o. Petrem. Biřmovanci ať se zapisují v sakristii. Zároveň prosím ty, kdo by byli ochotni pomoci s vedením biřmovaců (tedy minulé či starší biřmovance), aby se zapisovali v sakristii.

 

neděle

Sraz muzikantů na Boží Tělo bude příští neděli v 9 hodin v ZUŠ.

-  Příští neděli začne hlavní mše svatá už v 9:30. Po ní bude následovat eucharistický průvod ke čtyřem oltářům. Večerní mše svatá za týden ani další dvě neděle (18. 6. a 25. 6.) nebude.

-  Příští neděli od 15:30 se bude na farní zahradě konat odpoledne pro děti po prvním svatém přijímání.

-  Prosíme krojovaná děvčata, aby si příští neděli po průvodu přišla k sakristii pro losy k Božskému Srdci. Ať přijdou i děvčata z loňských 9. tříd. Prosíme děvčata o hojnou účast.

 
ostatní oznámení

- Tento týden proběhnou návštěvy nemocných: úterý(!) – horní konec; čtvrtek – dolní konec; pátek po 14. hodině – Josefov; sobota po 11. hodině – penzion.

-  V sobotu 11. června v 18 hodin začne další příprava na biřmování. Zváni jsou mladí od 16 let věku. Případní mladší zájemci se mohou osobně domluvit s o. Petrem. Biřmovanci ať se zapisují v sakristii. Zároveň prosím ty, kdo by byli ochotni pomoci s vedením biřmovaců (tedy minulé či starší biřmovance), aby se zapisovali v sakristii.

-  Za dva týdny – v sobotu 17.6. – se na farní zahradě uskuteční brigáda (příprava na farní den).

-  Od 6. do 9. července se bude v Brně konat Charis. konference. Účast velmi doporučuji. Příhlašování: http://konference.cho.cz/ Program konference je taktéž na uvedených stránkách (pod odkazem „info“). 

-  Jsou ještě volná místa na pouť do Medjugorje na Mezinárodní festival mládeže (24.7.-31.7.). Nahlaste se co nejdříve panu Václavu Salajkovi (tel. 737 234 099).

- Také jsou ještě volná místa na Roháče pro dospělé (13.-19.8.). Zájemci  ať se také nahlašují co nejdříve.

- Ještě jednou prosím o zapojení se do adorační služby v kostele. Listy na vyplňování adoračních půlhodin jsou na stolku v hlavním vchodu. Prosím, aby se zapsali i mladší farníci, rodiny (i když třeba někdy nebudete moci) i celá společenství.

- Při sbírce na misie se minulou neděli vybralo celkem 64.600,- Kč, z toho v Bojanovicích 58.160,- Kč a v Josefově 6.440,- Kč. Velké díky všem dárcům.

- PŘEDBĚŽNÁ OZNÁMENÍ (farní akce):
Farní den se letos uskuteční v neděli 25. 6.
Charismatická konference se letos uskuteční od 6. do 9. 7. Přihlašovat se můžete na: http://www.konference.cho.cz/ .
Roháče pro mládež se budou konat od 11. do 15. 7. Mladí se mohou hlásit v sakristii.
Pouť na Svatý Hostýn se uskuteční v sobotu 22. 7.
Roháče pro dospělé se budou konat (v případě dostatečného zájmu) od 13. do 19. 8. Hlásit se můžete v sakristii.

- Na pouť do Medugorje, která se uskuteční  24.-31. července (Mezinárodní festival mládeže). Na festival jsou zváni nejen mladí, ale i všichni ostatní. Hlaste se u p. Václava Salajky (tel.: 737 234 099).

- Ti, kteří potřebují domácí pomoc s péčí o starého či nemocného člověka, se mohou obrátit na pečovatelskou službu Maria (Blanka Dubšíková, tel.: 602 701 626; mail: ilfo@seniormaria.cz; www.seniormaria.cz ).

 

BOHOSLuŽBY JOSEFOV

neděle 4. 6. v 8:30 – za Aloise Dobiáše, dvě manželky a za duše v očistci

čtvrtek 8. 6. v 18:00 – za + Josefa Bartíka, dvoje rodiče a za živou rodinu

neděle 11. 6. v 15:30(!) – za + Josefa Petráše, rodiče a za živou rodinu; za rodiny čtyř oltářů

 

OZNÁMENÍ JOSEFOV

- Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou. 

- V pátek po 14. hodině proběhnou v Josefově návštěvy nemocných.

- Příští neděli začne v Josefově mše svatá v 15:30; po ní bude následovat průvod ke 4 oltářům

 

BOŽÍ SLOVO NA TÝDEN:

 
Texty této neděle (Slavnost Nejsvětější Trojice):

1. čt.: Ex 34,4b-6.8-9  Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý.

Mojžíš časně ráno vstal a vystoupil na horu Sinaj, jak mu přikázal Hospodin; v ruce měl dvě kamenné desky. Tu sestoupil Hospodin v oblaku a Mojžíš vzýval Hospodinovo jméno. Potom Hospodin prošel kolem něho a zvolal: „Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný!“ Mojžíš se rychle vrhl k zemi, klaněl se a řekl: „Pane, jestliže jsem nalezl u tebe milost, ať jde Pán uprostřed nás. Ano, je to lid tvrdé šíje, ale odpusť naši vinu i náš hřích a přijmi nás jako dědictví.“

 

2. čt.: 2 Kor 13,11-13  Milost Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha.

Bratři, žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh, dárce lásky a pokoje, bude s vámi. Pozdravujte se navzájem svatým políbením. Pozdravují vás všichni věřící. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi!

 

 ev.: Jan 3,16-18  Bůh seslal svého syna, aby svět byl skrze něho spasen.

Ježíš řekl Nikodémovi: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.“

 

Bůh dal svého Syna? Někdy nesprávně za slovem „dát“ rozumíme, že Bohu Otci je Syn lhostejný. Ale toto slovo znamená také darovat. Bůh Otec miluje Syna. Ale také miluje stvoření, svět, člověka. Proto dovolí, daruje světu svého milovaného Syna, aby svět zachránil. Snad lépe: aby svět přivedl zpět ke svému Stvořiteli. Mezi Otcem a Synem je naprostá jednota, vzájemné sebedarování. Tak jsme i my lidé pozváni, abychom se každý sám za sebe daroval zcela Bohu. Takové odevzdání se lze učinit jen v síle a moci Ducha svatého a znamená, že současně do svého života naplno přijímáme Boha. Dnešní slavnost také může být vrcholem celého postního a velikonočního úsilí – odevzdat se Bohu.

 

Texty Božího Těla a příští neděle (na „hrubé“ mši sv. a v Josefově odpoledne):

1. čt.: Gn 14,18-20  Melchizedech přinesl chléb a víno.

Melchizedech, král Šalemu, přinesl chléb a víno - byl knězem nejvyššího Boha - a požehnal Abrámovi slovy: „Požehnán buď Abrám od nejvyššího Boha, který stvořil nebe i zemi. Veleben buď nejvyšší Bůh. který ti vydal do rukou tvé nepřátele.“ Abrám mu dal desátek ze všeho.

 

2. čt.: 1 Kor 11,23-26  Kdykoliv jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně.

Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví. Kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou památku.“ …

 

ev.: Lk 9,11b-17  Všichni se najedli dosyta.

Ježíš mluvil k zástupům o Božím království a uzdravoil ty, kdo potřebovali léčení. Začalo se schylovat k večeru. Dvanáct apoštolů k němu přistoupilo a řekli mu: „Rozpusť lid. Ať jdou do okolních vesnic a dvorců, aby si tam našli nocleh a něco k jídlu, protože tady jsme na opuštěném místě.“ Odpověděl jim: „Vy jim dejte jíst!“ Řekli: „Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby, ledaže bychom šli a nakoupili jídla pro všechny tyto lidi.“ Bylo jich totiž na pět tisíc mužů. Řekl svým učedníkům: „Rozsaďte je po skupinách asi po padesáti!“ Udělali tak a všechny rozsadili. Vzal pak těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal je, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali lidu. Všichni se najedli dosyta a ještě se sesbíralo plných dvanáct košů zbylých kousků.

 

Evangelium příští neděle (12. neděle v mezidobí – ranní mše sv.):

ev.:  Lk 7,1-10  Ani v Izraeli jsem nenašel takovou víru!

Když Ježíš domluvil ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaa. Jeden setník tam měl služebníka, na němž mu velmi záleželo; ten však byl nemocný a umíral. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel a služebníka mu uzdravil. Starší přišli k Ježíšovi a horlivě se přimlouvali: „Je toho hoden, abys mu vyhověl, protože má náš národ rád a vystavěl nám synagogu.“ Ježíš šel s nimi. Když už nebyl daleko od toho domu, poslal k němu setník přátele se vzkazem: „Pane, neobtěžuj se! Neboť si nezasloužím, abys vešel do mého domu; proto jsem si ani netroufal přijít k tobě osobně. Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu ‘jdi’, a jde, a jinému ‘přijď’, a přijde, a svému služebníkovi ‘udělej to’, a udělá to.“ Když to Ježíš uslyšel, podivil se mu; obrátil se k zástupu, který ho následoval, a prohlásil: „Říkám vám: Ani v izraelském národě jsem nenašel takovou víru!“ Když se pak poslové vrátili do domu, shledali, že ten služebník je zdráv.

 

 

 

dary

 

Jak pulsujeme

 
 
 
QR_platbaČÍSLO farního ÚČTU:
1440477309/0800.
VELKÉ DÍKY ZA PŘÍSPĚVKY PRO NAŠI FARNOST.

 

 

Charita SBÍRKA PRO RODINY,

 KTERÉ SE OCITLY V NOUZI

Na tento účel můžete přispět na účet 35-8972550257/0100.

Kontakt: Jana Šupálková, tel. 737 234 077,
e-mail: jana.supalkova@hodonin.charita.cz

Za Vaše příspěvky moc děkujeme.

 

 

Pozvánky

Klub maminek_logo  

 

kliknutím ma logo se dostanete na             facebookovou skupinu

 

 

 

 

 

0 online návštěvníků

5 návštěv dnes

1287 návštěv tento týden

155063 návštěv celkem