farní listy ze vzkříšení páně - aktuální 

Celý soubor ke stažení ZDE.

TÝDEN OD 4. 4. do 11. 4. 2021

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Velikonoční oktáv – každý den do příští neděle je slavností.

Za týden bude neděle Božího milosrdenství.

 

bohoslužby Dolní bojanovice

VZKRISENI PANE 21

Oznámení DOLNÍ BOJANOVICE

 
DÍKY ZA VAŠE PŘÍSPĚVKY PRO POTŘEBY FARNOSTI. ČÍSLO FARNÍHO ÚČTU: 1440477309/0800.
MŮŽETE PŘISPÍVAT TÉŽ DO POKLADNIČKY ZA LAVICEMI (U STOLEČKU).
 
PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V KOSTELE:

neděle: v 9:00, po „desáté“ mši sv. (pouze příchozí do 5 minut!), dále: 13:30, 14:15, 15:00, 17:00, 18:00;

pondělí: v 9:00, po „desáté“ mši sv. a v 17:00;

úterý, středa, pátek: v 8:00, v 17:00 a po večerní mši sv.;

čtvrtek: po ranní mši sv., v 17:00 a po adoraci;

sobota: po ranní mši sv. a v 17:00. 

 

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ:

pátek: 18:30-19:00.

 

 
neděle

- Dnes na konci mše sv. budou požehnány pokrmy.

- Dnes ve 14 hodin jste zváni ke slavnostnímu svátostnému požehnání. Bude mu předcházet růženec, který začne poté, co bude ve 13:30 podáno sv. přijímání.

 

úterý a středa

- V úterý a ve středu bude mše sv. tento týden v 18 hodin.

- V úterý a ve středu po mši sv. (asi od 18:45) bude o. Petr zapisovat mešní úmysly na II. čtvrtletí.

 

pátek

- Páteční večerní mše sv. začne až v 19 hodin

 

sobota

-  V sobotu bude při mši sv. udílena svátost nemocných. Zapsat se může 30 starších a nemocných. Dostane se na všechny: v udílení svátosti nemocných se bude pokračovat i další týdny.

  

 
další oznámení

- Na mše sv. se opět může zapsat 30 účastníků. Znovu platí, že středa je rezervovaná pro děti a pátek pro mládež (+ pro ty, kdo mají zapsaný mešní úmysl). Sobota je tentokrát vyhrazena pro starší a nemocné, kteří se zapíší. Seznam bude v hlavním vchodu. Prosím, abyste využívali místa po celém kostele, včetně kůru a oratoře, jinak bude znovu nutné účast na bohoslužbách ještě víc omezit.

-  Od pondělí bude v kostele pokladnička, do níž bude možné přispívat na katolickou Charitu. Pokud jste něco naspořili do postniček, můžete je přinášet do sakristie. Děti mohou své dary pro děti do Indie přinést na středeční mši sv. nebo kdykoliv do sakristie.

-  V hlavním vchodu na pravé straně je dávkovač svěcené vody. Nespleťte si ho s nádobami na desinfekci (ty jsou nadále na stolku). Stačí vložit natažené prsty pod otvor dávkovače a na ruku vám nateče malé množství svěcené vody.

-  Pokud jste tak ještě neučinili, můžete si v hlavním vchodu vzít nové číslo Cesty nebosi jej můžete stáhnout na webu v rubrice Farní Cesta.

-  Chci ze srdce poděkovat všem, kteří se prakticky či duchovně podíleli na přípravě oslavy velikonočních svátků. Vám všem, milí přátelé, přeji pokojně a požehnaně prožitý čas Velikonoc.

 
 
BOHOSLuŽBY JOSEFOV

neděle 4. 4. v 8:30 – za požehnané prožití Velikonoc (při mši sv. požehnání pokrmů)

pondělí 5. 4. v 8:30 – na + Martina Papeže a rodiče

středa 7. 4. v 15:00 – pohřební mše sv. za + Margitu Klubusovou

neděle 11. 4. v 8:30 – za Petra Štohandla (nedožitých 75 let) a za rodiče Štohandlovy a Ovečovy

 

OZNÁMENÍ JOSEFOV

- Podávání sv. přijímání: v neděli ve 14:30 a při mších svatých.

- Děti (i ostatní) mohou své dary pro děti do Indie přinášet po mších svatých do sakristie.

- V kostele na stolku je k dispozici pokladnička, do níž můžete od zítřka přispívat na katol. Charitu.

 

  

BOŽÍ SLOVO NA TÝDEN:

 

Texty této neděle (vzkříšení páně):

1. čt.: Sk 10,34a.37-43  Bůh jej však vzkřísil...  

Petr se ujal slova a promluvil: „Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel. A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.“

2. čt.: Kol 3,1-4  Usilujte o to, co pochází shůry...

Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co (pochází) shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co (pochází) shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, náš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě.

ev.: Lk 24,13-35  Zůstaň s námi, neboť se připozdívá.

Ještě ten den se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu rozmlouváte?“ Zastavili se celí smutní. Jeden z nich mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo!“ Zeptal se jich: „A co se stalo?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný činem i slovem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to stalo. Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije…“ A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, (probral dále) všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech (částech) Písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. (Vtom) se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct (apoštolů) i jejich druhy. Ti řekli: „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.“ Oni sami pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak ho poznali při lámání chleba.

 

Texty příští neděle (Božího Milosrdenství):

1. čt.: Sk 4,32-35  Jedno srdce a jedna duše.

Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. Nikdo neříkal o ničem ze svého majetku, že je to jeho vlastní, ale měli všechno společné. Apoštolové vydávali s velkou působivostí svědectví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše a na nich na všech spočívala velká milost. A tak nikdo u nich nežil v nouzi. Kdo měli totiž pole nebo dům, prodávali je a peníze za to stržené přinášeli a kladli apoštolům k nohám. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval.     

2. čt.: 1 Jan 5,1-6  Každý, kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem.

Milovaní! Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, je narozen z Boha; každý, kdo miluje Boha Otce, miluje i toho, komu on dal život. Podle toho můžeme poznat, že milujeme Boží děti: když milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska k Bohu záleží právě v tom, že zachováváme jeho přikázání. Jeho přikázání nejsou těžká, protože každý, kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem. A to je vítězství, které přemohlo svět: naše víra. Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev; nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A to dosvědčuje Duch, protože Duch je pravda.

ev.: Jan 20,19-31  Za týden přišel Ježíš zase.

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.

 

 

 

Jak pulsujeme

 
ČÍSLO farního ÚČTU: 1440477309/0800.
VELKÉ DÍKY TAKÉ ZA PŘÍSPĚVKY PRO NAŠI FARNOST (Z DŮVODU VÝPADKU SBÍREK).

 

 

Charita SBÍRKA PRO RODINY,

 KTERÉ SE OCITLY V NOUZI

Na tento účel můžete přispět na účet 35-8972550257/0100 - poznámka KORONA.

Kontakt: Jana Šupálková, tel. 737 234 077,
e-mail: jana.supalkova@hodonin.charita.cz

Za Vaše příspěvky moc děkujeme.

letak_pomoc detem

  

 

9 online návštěvníků

678 návštěv dnes

3016 návštěv tento týden

52119 návštěv celkem