ZVEME VÁS K FARNÍ DEVADESÁTIDENNÍ ŠTAFETĚ ZA DUCHOVNÍ A FYZICKÉ UZDRAVENÍ NAŠÍ ZEMĚ, můžete se přihlásit ZDE.

 

Exodus logo Informace o EXODU 90 - devadesátidenní duchovní obnově pro muže - najdete ZDE.  

 
Malou katechezi k sv. příjímání na ruku můžete zhlédnout ZDE.

 

 

farní listy ze 2. neděle v mezidobí - aktuální 

Celý soubor ke stažení ZDE.

TÝDEN OD 17. 1. do 24. 1. 2021

 

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

středa: památka sv. Šebestiána, mučedníka (III. stol.)

čtvrtek: památka sv. Anežky, panny a mučednice (III.-IV. stol.)

 

bohoslužby Dolní bojanovice

2. v mez. 21

Oznámení DOLNÍ BOJANOVICE

 
DÍKY ZA VAŠE PŘÍSPĚVKY PRO POTŘEBY FARNOSTI. ČÍSLO FARNÍHO ÚČTU: 1440477309/0800.
MŮŽETE PŘISPÍVAT TÉŽ DO POKLADNIČKY ZA LAVICEMI (U STOLEČKU).
 
PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V KOSTELE:

neděle: v 9:00, po „desáté“ mši sv. (pouze příchozí do 5 minut!), dále: 13:30, 14:15, 15:00, 17:00, 18:00

pondělí a sobota: po ranní mši sv., a v 17:00;

úterý, středa, pátek: v 8:00, v 17:00 a po večerní mši sv.;

čtvrtek: ranní mši sv., v 17:00 a po adoraci.

Při sv. přijímání zachovávejte potřebné rozestupy. Využijte aspoň jedenkrát za týden některou z těchto příležitostí. 

 

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ: 

úterý: 17:30-18:00;

čtvrtek: 19:30-20:30;

pátek: 17:00-18:00. 

 

- U betléma bude do příští neděle pokladnička. Vaše dary jsou určené na Tříkrálovou sbírku. Přispívat též můžete na tento účet: 66008822/0800; variabilní symbol: 77706400

- V kostele může být nadále současně maximálně 40 lidí. Prosím, aby na středeční a páteční mši svatou přišli pouze ti, kteří mají zapsaný úmysl. Jinak zvu na tuto středeční mši sv. pouze děti ze 3. tříd (bez rodičů), které budou při mši sv. „představeny“, a na páteční mši sv. mládež (biřmovance, mládež ze scholy, společenství, ze 7.-9. tř. atd.). Prosím, abyste jim zde vytvořili prostor; děti a mládež zvu, aby tuto nabídku využili. 

- Farní učebna bude další cca dva až tři týdny mimo provoz. Pokud byste potřebovali klíče od fary, obraťte se na o. Petra. 

- Nadále se můžete zapisovat do Devadesátidenní duchovní štafety za duchovní uzdravení naší země a za uzdravení od pandemie (do 2. sloupce). Prosím, abyste na úmysly „štafety“ pamatovali v modlitbě i v případě, že nejste zapsáni. Modlíme se a postíme za tyto úmysly: - za víru našich dětí a mladých lidí; - za naše rodiny; - za dar živé víry pro naši farnost; - za dar víry pro (u každého z nás jiného) konkrétního nevěřícího člověka; - za naše vlastní obrácení a uzdravení; za vnímavost pro Boží vedení; - za duchovní uzdravení naší země; - za ochranu před pandemií koronaviru i před ostatním zlem. Můžete tyto prosby zařadit i do úmyslů při modlitbě růžence.

- Všechny, kdo jakkoliv slouží v naší farnosti, ještě jednou prosím, aby si do sakristie přišli pro malý dárek.

- V průběhu I. čtvrtletí (v závislosti na karanténních opatřeních) tohoto roku začne v naší farnosti další kurz charismatické obnovy. Zájemci se mohou nadále zapisovat v sakristii.

- Malou katechezi, jak správně přijímat na ruku, můžete shlédnout ZDE. Doporučujeme.

 

Nabídky Centra pro rodinu Hodonín:

• Kurz Manželství podle 4 ročních období (23. 1.).

• Kurz Škola lásky v rodině (od 25. 1.).  

• Přednáška Když rodič zakáže a prarodič dovolí aneb jak nastavit pravidla rodině (27. 1.).

Více: drive.google.com/file/d/1NuzznMu1VP0uzNaiVw8TBOd5YHuN6F8E/view ; případně: markovicova@cprhodonin.cz .

 
čtvrtek

- Při čtvrteční adoraci (od nešpor do 20:45) si můžete soukromě vyprosit Boží slovo na tento rok. Zvu i zájemce z okolních farností. Příležitost k vyprošení Božího slova bude ještě další čtvrtek (28. 1.). 

 

BOHOSLuŽBY JOSEFOV

neděle 17. 1. v 8:30 – za Anežku a Václava Klubusovy, za živou rodinu a za dar odpuštění

čtvrtek 21. 1. v 18:00 – za Marii Filipovičovou, + rodiče a za živou rodinu

neděle 24. 1. v 8:30 – za + rodiče Esterkovy, sourozence a za živou rodinu

 

OZNÁMENÍ JOSEFOV

- Podávání sv. přijímání v Josefově: v neděli ve 14:30; dále při všech mších svatých.

- Příležitost ke sv. smíření: ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.

- Na Tříkrálovou sbírku můžete do příští neděle přispívat do pokladničky na stolku

  

BOŽÍ SLOVO NA TÝDEN:

 

Texty této neděle (2. neděle v mezidobí):

1. čt.: 1Sam 3,3b-10.19  Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá.

Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu Hospodin zavolal: „Samueli!“ On odpověděl: „Tady jsem.“ Běžel k Elimu a řekl: „Tady jsem, volal jsi mě.“ On pravil: „Nevolal jsem tě, vrať se a spi.“ Šel tedy spát. Hospodin zavolal podruhé: „Samueli!“ Samuel vstal, šel k Elimu a řekl: „Tady jsem, volal jsi mě.“ On odpověděl: „Nevolal jsem tě, vrať se a spi.“ Hospodin zavolal opět Samuela, potřetí. Vstal tedy, šel k Elimu a řekl: „Tady jsem, volal jsi mě.“ Tu Eli pochopil, že chlapce volal Hospodin. Řekl: „Jdi spát. Bude-li pak volat, řekni: ‘Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá.’“ Samuel tedy šel spát na své místo. Hospodin přišel, zastavil se a volal jako dříve: „Samueli, Samueli!“ A Samuel řekl: „Mluv, tvůj služebník poslouchá.“ Samuel rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby nějaké jeho slovo přišlo nazmar.

2. čt.: 1 Kor 6,13c-15a.17-20  Vaše těla jsou údy Kristovými.

Bratři! Tělo není pro smilnění; je pro Pána a Pán pro tělo. A Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí také nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Kdo se však oddá Pánu, je s ním jeden duch. Utíkejte před smilstvem! Každý jiný hřích, kterého se člověk dopustí, je mimo tělo. Kdo se však oddá smilnění, prohřešuje se proti vlastnímu tělu. Nebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás bydlí a kterého vám dal Bůh, a že proto už nepatříte sami sobě? Byli jste přece koupeni, a to za vysokou cenu. Oslavujte proto Boha svým tělem.

ev.: Jan 1,35-42  Viděli, kde bydlí, a zůstali u něho.

Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: „Hle, beránek Boží!“ Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: „Co byste chtěli?“ Odpověděli mu: „Rabbi, kde bydlíš?“ Řekl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona, řekl mu: „Našli jsme Mesiáše!“ – to přeloženo znamená Kristus – a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas,“ to je v překladu Petr (Skála).

Je důležité vnímat, že poznání Krista rozběhlo řetězec událostí a vyvolalo další zájem. Svědčit o Ježíši – to mnohým nahání obavy, že to neumí, nezvládnou. Ondřej však nevěděl o Ježíši skoro nic a přeci bylo jeho svědectví důležité. Je rozdíl mezi odbornou teologickou přednáškou a osobním svědectvím. Každý z nás může mluvit o tom, co on sám s Bohem zažil, a nabídnout ostatním, aby se sami přesvědčili, kdo Ježíš je.

 

Texty příští neděle (3. neděle v mezidobí):

1. čt.: Jon 3,1-5.10 Ninivští obyvatelé změnili své hříšné chování.

Jonáš vstal a šel do Ninive podle Hospodinova rozkazu. Ninive bylo veliké město před Bohem, tři dny se jím muselo procházet. Jonáš začal procházet městem první den a volal: "Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno!" Ninivští obyvatelé však uvěřili Bohu, vyhlásili půst, oblékli se do žínic, velcí i malí. Když Bůh viděl, co učinili, že změnili své hříšné chování, smiloval se a nepřivedl na ně zkázu, kterou jim hrozil.

2. čt.: 1 Kor 7,29-31 Tento viditelný svět pomíjí.

Říkám, bratři, toto: Čas je krátký. Proto ti, kdo mají manželku, ať žijí, jako by ji neměli, a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako by se neradovali, a ti, kdo kupují, jako by jim nemělo zůstat nic, a ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho neužívali, neboť tento viditelný svět pomíjí.

ev.: Mk 1,14-20 Obraťte se a věřte evangeliu.

Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!" Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí!" Ihned nechali sítě a následovali ho. Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.

Boží království není žádný politický systém. Je to označení všeho, kde vládne Bůh – času, prostoru, událostí a především lidských srdcí. Blízkost jeho království platí stále. Stačí se jen obrátit za ním. I dnes říká Pán: „Pojď za mnou!“ To není jen pokyn mladým, kteří hledají, co se životem. To je výzva každému člověku, tedy dnes i nám.

 

 

 

Jak pulsujeme

 
ČÍSLO farního ÚČTU: 1440477309/0800.
VELKÉ DÍKY TAKÉ ZA PŘÍSPĚVKY PRO NAŠI FARNOST (Z DŮVODU VÝPADKU SBÍREK).

 

 

Charita SBÍRKA PRO RODINY,

 KTERÉ SE OCITLY V NOUZI

Pokud jste nestihli materiální sbírku před Obecním domem, můžete i nadále přispět na tento účel na účet:

35-8972550257/0100 - poznámka KORONA.

Kontakt: Jana Šupálková, tel. 737 234 077,
e-mail: jana.supalkova@hodonin.charita.cz

Za Vaše příspěvky moc děkujeme.

letak_pomoc detem

  

 

7 online návštěvníků

851 návštěv dnes

2304 návštěv tento týden

34950 návštěv celkem