kronika-uvod

Farní kronika

 

 
 

Období 1901-1918

V této době byly české země součástí Rakouska-Uherska, v jehož čele stál císař. Spojenectví církve s mocnářstvím bylo považováno za záruku klidu a spokojenosti mezi lidmi. První světová válka (1914-1918) ovšem narušila tuto vazbu a způsobila veliké utrpení a bídu lidí. Většina mužů z farnosti tehdy nastoupila na frontu, část se jich už nikdy nevrátila a hlad sužoval vesničany, ale i vojáky. Do válečných problémů byla vtažena i církev bojujících stran. Z farní kroniky se dovídáme co se v tomto období dělo během válečných útrap se samotným kostelem i obyvatelstvem.
1908 - Do našeho kostela byla pořízena nová křtitelnice díky panu Antonínu Malošíkovi, který ji nechal zhotovit u mistra Štábly. Na křtitelnici se dochovalo také věnování:
" Tuto křtitelnici věnoval Václav Antonín Malošík, narozen v Josefově v roce 1843, přesídlil do Budapešti v roce 1864. V Dolních Bojanovicích dne 23.prosince 1908 ".
1911 - J.E. biskup brněnský Pavel hr. Huyn daroval zdejšímu chrámu Páně pravou částečku sv. Kříže. Tato částečka byla uložena do kostelní pokladny.
1913 - "V noci na čtvrtek 16.ledna byl vyloupen náš kostel. Neznámí pachatelé vnikli násilně do sakristie a odtud do kostela. Odcizili tři kalichy, monstranci, ciborium, nádobku na svaté oleje a relikviář s ostatky sv. Kříže. Tento hrozný čin způsobil u věřících bolestné rozrušení. Vznikla škoda 3000 korun (1500 zlatých)."
1916 - Paní Františka Líčeníková, domkařka, dala pro chrám Páně zhotovit u pana Štábly sochu sv.Josefa. Na Velikonoční pondělí byla tato socha posvěcena hodonínským děkanem P.Pavlem Navrátilem.
1917 - Dne 1.února byly z naší farnosti odebrány dva zvony k vojenským účelům, a to o váze 525 kg a 297 kg. Dne 12.července byl z naší farnosti odvezen třetí zvon o váze 144 kg. Zbyly pouze dva zvony, a to o váze 93 a 6 kg (umíráček)

Období 1919-1938

Tato doba je obdobím tzv. "první republiky", která vznikla po rozpadu Rakouska-Uherska. Lidí se zmocnilo revoluční nadšení ze získané svobody, které však mělo i hodně záporných rysů.

Od římskokatolické církve se oddělila církev československá husitská, byly ničeny sochy svatých, kříže, atd. Nepodařilo se udržet jednotu a mezi lidmi začala vládnout řevnivost a chamtivost. Nespravedlnost v sociální oblasti a bída, později ještě zhoršená světovou hospodářskou krizí, vedly k rozporům a diferenciaci mezi lidmi. Kněží se snažili tyto nedostatky zmírnit, ale jejich možnosti nebyly velké.


1919 - V neděli 28.září posvětil hodonínský děkan P.Pavel Navrátil nový zvon - sv. Cyril a Metoděj, vážil 206 kg, byl vyrobený firmou Matoušek z Brna.
1924 - Od počátku roku byly konány sbírky na pořízení nového zvonu. Pro farnost byly pořízen zvon sv.Václav o váze 426 kg. Byl vyroben firmou Richard Herold Chomutov. Posvěcen byl na svatodušní pondělí hodonínským děkanem P.Navrátilem.
1925 - Po celý rok probíhaly venkovní i vnitřní opravy a úpravy našeho farního kostela. Celkové náklady činily 42.220 korun.
1926 - V neděli 21.března posvětil hodonínský děkan P.Navrátil novou křížovou cestu, kterou zhotovil akademický malíř Norbert Pokorný z Tišnova. V neděli 22.srpna posvětil P.František Baka nový obraz sv.Cyrila a Metoděje, který pro chrám Páně věnovali manželé Marie a Jiří Kolibovi.

 

 

Období 1939-1948

Tato doba je poznamenaná hlavně II. Světovou válkou (1939-1945), v níž nacismus usiloval o nadvládu nad celým světem. Došlo k potlačování náboženských svobod a projevů, k věznění věřících, kněží, řeholníků aj. Velmi bylo omezeno vydávání náboženské literatury, byla zakázána činnost náboženských spolků a organizací.

1941 - V tomto roce došlo k opravě kostela zevnitř i zvenčí. Oprava byla zadána firmě Barbořík. Otloukala se omítka věže až na cihly, zvětralé se vyměnily a potom nahazovaly směsí, tzv. kůrovinou. Takto nebyl kostel dlouhou opravován, místy se nacházely tři až čtyři vrstvy zvětralé omítky, v některých místech se našla zčernalá omítka z požáru v roce 1863. Protože i v chrámové lodi byla omítka velmi zvětralá, požádal farář stavitele, aby v celé lodi byla odstraněna a nahrazena novou. Opraven byl i štít od severní strany a vše řádně oplechováno. Oprava se prováděla do 8.října. Celkový náklad na venkovní opravu činil 122.000 korun. Kostelní výbor hradil díl nákladů, zbytek byl uhrazen ze sbírek farníků. Vnitřní oprava části kostela byla svěřena mistru Václava Krupanskému z Rohatce. S prací se započalo koncem června a trvala až do Štědrého dne. Bylo instalováno rovněž nové elektrické vedení, do stropu zabudovány dva ventilátory nákladem 4.500 korun. Byly opraveny všechny tři oltáře, sochy a rovněž varhany a lavice. Celkové náklady na tyto opravy činily 232.000 korun. Vedle finanční pomoci farníků bylo použito i ušetřených orelských peněz, aby nepadly po rozpuštění organizace do rukou německých okupantů. Dne 14. prosince se uskutečnilo posvěcení obrazu sv.Václava. Tento nový oltářní obraz je posledním dílem Mistra Jana Kohlera. Stál 12.500 korun a rám 1.500 korun, svěcení měl místní farář.
1942 - V úterý byly dle vládního nařízení z věže našeho kostela sňaty zvony firmou Barbořík z Hodonína. Byly to tyto zvony: sv.Václav o váze 426 kg, Panna Maria o váze 300 kg a sv.Cyril a Metoděj o váze 206 kg. Před sejmutím se celou hodinu vyzvánělo všemi a pak naposledy každým zvlášť. Poslední, ten největší, dozvonil naposled poslední Anděl Páně - zvonil jím sám p. farář. Byl to bolestný den, mnoho lidí nepracovalo a v očích mnohých se leskly slzy. Zůstal jen umíráček.
V červenci téhož roku byly důkladně opraveny oba boční oltáře a všechny sochy pozlaceny firmou bratří Kotrbů z Brna. Náklad přes 17.000 korun byl uhrazen farníky. Toutéž firmou byly k Vánocům pořízeny nové jesličky ve slováckém stylu v hodnotě 10.000 korun.
1944 - Dne 5.března byla posvěcena nová křížová cesta, kterou zhotovili bratři Karel a Heřman Kotrbové z Brna. Stála 42.000 korun.
Světitelem byl P.Karel Toufar. Byla rovněž posvěcena socha sv.Terezie a socha sv.Josefa - obě sochy byly zhotoveny Chrámovým družstvem Pelhřimov.

Období 1949-1968

V únoru 1948 začalo v naší republice těžké období. Věřící lidé byly pro své přesvědčení pronásledovaní. Katolický tisk téměř neexistoval, stejně jako náboženské vzdělání. Na rodiče byl činěn nátlak, aby neposílali děti do vyučování náboženství. Zemědělci se bránili násilné kolektivizaci, protože v tom viděli omezování své svobody.


1953 - V tomto roce byl zbudován elektrický pohon zvonění, nejdříve na jeden zvon, později i na všechny zbývající. Elektrické zvonění vyrobila firma Kovolit Brno - Husovice za 15.500 Kč.

1954 - Na věži kostela byl hodinový ciferník s římskými číslicemi přemalován z černé barvy na bílou a číslice nahrazeny arabskými a natřeny na černo. Hodiny byly upraveny na elektrické odbíjení.

1958 - Pokračovalo se s úpravou hlavního oltáře sv. Václava podle návrhu architekta Madlmayera, která započala již o rok dříve. Sochařské práce, zlacení a polychromii provedli bratři Karel a Heřman Kotrbovi, národní umělci z Brna. Oltář posvětil v neděli 31.srpna kapitulní vikář ThDr. Josef Kratochvíl. Kostel byl vymalován malíři p. Rudolfem Herkou z Dolních Bojanovic a p. Josefem Martincem ze Starého Poddvorova, obrazy na klenbě opravil malíř p. Václavovič z Hodonína. Všechno stálo 14.000 Kč a bylo uhrazeno z darů farníků.

1963 - Pro zdejší kostel byly pořízeny "nové" varhany, biskupská konzistoř v Hradci Králové prodala farnímu kostelu varhany z kapucínského kláštera v Liberci.
Farní úřad je odkoupil za 80.000 Kč. Byly dány do opravy firmě Organ v Kutné Hoře. Oprava trvala celý jeden rok. Staré varhany pak byly prodány do obce Žďárná. Nově nainstalované varhany posvětil 15.září brněnský kapitulní vikář Msgre ThDr. Josef Kratochvíl.

1967 - V tomto roce byly pořízeny nové modřínové lavice. Zhotovil je komunální podnik Hodonín - Pelíšek, rovněž tak i křeslo pro celebranta.

 

 

Období 1969-1988

V květnu roku 1968 bylo na Velehradě založeno Dílo koncilové obnovy, kdy poprvé po dvaceti letech vystoupili veřejně biskupové a představitelé téměř všech řádů. Tento pozitivní vývoj, který vyvrcholil v roce 1968 tzv. "Pražským jarem", byl potlačen vojenskou okupací naší země armádami Varšavského paktu. Tímto dnem (21.srpen) byla zahájena "normalizace" politických poměrů.
1970 - V tomto roce byla pokryta věž kostela měděným plechem. Věž byla ve všech čtyřech rozích poněkud rozšířena, čímž dostala lepší vzhled. Práci provedl Komunální podnik Kroměříž. Celková oprava střechy věže, včetně různého doplňujícího materiálu činila 104.102 Kč.
1972 - V letošním roce byl farní kostel vymalován. Práci provedli akademický malíř Vl. Vašíček ze Svatobořic a akademický malíř Fr. Cunderla ze Strážnice. Celkové náklady činily 18.670 Kč. Došlo také k rozšíření kůru dovnitř kostela asi o jeden metr. Plán byl proveden architektem Žlábkem z Brna. Celková oprava kůru si vyžádala náklad 32.000 Kč. V neděli 22.září posvětil v Dolních Bojanovicích kanovník a kancléř ThDr. Petr Franta z Brna zvon o váze 380 kg s reliéfem sv. Václava a nápisem: "Svatý Václave, vévodo české země, opatruj naši vlast" Věnovali jej dolnobojanovští farníci.
1978 - Počátkem měsíce března podal duchovní správce na ONV žádost o povolení přístavby kostela, která však byla zamítnuta. Započalo se s úpravami prostranství kolem kostela. Terén byl snížen, odvezlo se 130 vleček hlíny, na nové zpevnění bylo zapotřebí tisíc pytlů cementu. Byla rovněž provedena úprava kolem fary a oprava zvonů.
1980 - V kostele byla pořízena nová okna a dveře do všech vchodů a bylo instalováno vzduchotechnické zařízení. Bratry Kotrbovými byla zhotovena socha sv. Ludmily.
1981 - Počátkem roku byl zrušena kaple Božího hrobu, na jejím místě byl vytvořen další boční vchod do kostela. Zrušeny byly i oba boční barokní oltáře: vlevo oltář sv.Jana Nepomuckého a vpravo oltář sv.Jakuba Poustevníka. Sochy byly v kostele ponechány. Rovněž byla zrušena i barokní kazatelna a protilehlý barokní oltář s plastikou Křtu Páně sv.Janem Křtitelem. Rozsáhlá oprava uvnitř kostela spočívala ve snížení dlažby a vybudování topných kanálů. Do pilířů v kostele byly umístěny reproduktory. Téhož roku byla také pořízena sochy Panny Marie Žarošické, kterou na Zlatou sobotu posvětil kapitulní vikář Ludvík Horký. Sochu zhotovil řezbář Heřman Kotrba z Brna.
1983 - Bylo započato s přestavbou a úpravou presbytáře. Rovněž i oltář byl posunut ke zdi, zrušil se tak dlouholetý průchod za ním. Pracovníky uměleckých řemesel byla provedena oprava křížové cesty. Po rozsáhlé přestavbě vnitřku kostela - kdy byla prakticky odstraněna veškerá dřívější barokní výzdoba (boční oltáře, kazatelna, stropní malby) byl kostel nově vkusně vymalován.
1988 - V jarních měsících pokračovaly práce na úpravě prostranství před kostelem, v květnu byl v kostele instalován nový křišťálový lustr a zakoupeno 80 nových židlí.
Započalo se s přípravami na pořízení snímací kamery obrazu z kostela na oratoř. Poprvé se přenos uskutečnil v neděli 9.října.

Období 1989-2005

Mezinárodní situace, složité poměry hospodářské, politické i morální v Československu se staly podnětem pro zahájení tzv. "sametové revoluce", která začala 17.listopadu 1989. Značný vliv na tyto závažné změny v celém světě měl mimo jiné papež Jan Pavel II., v ČSR pak František kardinál Tomášek. Po tolika letech totality to byl výrazný obrat. K datu 1.ledna 1993 se Československo rozdělilo na dva samostatné státy - Českou republiku a Slovenskou republiku.

1989 - Ve čtvrtek 9.listopadu po mši svaté odjela z naší farnosti skupina 115 poutníků (převážně v krojích) do Říma na svatořečení blahoslavené Anežky České.
1990 - V neděli 14.ledna při mši sv. natáčené Československou televizí účinkoval místní Svatováclavský sbor a orchestr.
Na konci záři, kdy se ve farnosti konaly Svatováclavské hody byl vykraden farní kostel neznámými pachateli, kteří odcizili 6 zastavení křížové cesty a sochu sv. Klementa Maria Hofbauera vše od řezbářů bratří Kotrbů z Brna. Kostelu tak vznikla nenahraditelná ztráta.
1993 - Byl vypracován projekt přístavby kostela a odsouhlasen ve II. pololetí roku 1992. Stavební úřad Hodonín vydal stavební povolení a práce na přístavbě kostela - (prodloužení oratoře nad sakristií a nového schodiště na ní i kůr) započaly v květnu a dokončeny byly až v listopadu. Celkové náklady činily 590.000 Kč.
1995 - V březnu byla nákladem 148.151 Kč provedena firmou Boroko z Brodku u Přerova generální oprava elektrického zvonění všech pěti zvonů.
1999 - V neděli 11.dubna bylo prostřednictvím průzkumných lístků brněnského biskupství provedeno sčítání věřících přítomných na bohoslužbách. Výsledky byly následující:
Celkový počet obyvatel v D. Bojanovicích a přifařeném Josefově - 3250
Přítomných na bohoslužbách - 1371
přítomných z počtu obyvatelstva - 42,1%
Proti roku 1997 pokles návštěvnosti bohoslužeb o 4,5%
2000 - V měsíci září byla dokončena generální oprava celého kostela firmou Renova Strážnice, celkovým nákladem 1.692.000 Kč (oprava zahrnovala - celkovou výmalbu interiéru kostela, restaurátorské práce, výměnu starých, práchnivých a poškozených krovů na střeše kostela a veškerou výměnu střešní krytiny, nakonec byla kostelu nově obnovena fasáda v původních žluto-bílých barvách).
2002 - Místním duchovním správcem byla podána žádost o finanční náhradu za zvony odcizené během II. druhé světové války. Váha zvonů z Dolních Bojanovic a přifařeného Josefova činila celkem 1200 kg.
2004 - Ve farním kostele bylo instalováno bezpečnostní poplašné zařízení, byly přelakovány všechny lavice a dveře v kostele, také bylo nakoupeno 100 ks nových židlí na oratoř a kůr.

zpět na stránku farnosti